ROMÂNIA

     JUDETUL  SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

                                                 VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind completarea HCL nr.57/2011

privind “stabilirea amplasamentelor  de pe domeniul public si privat al Municipiului Vatra Dornei, pentru construcţiile uşoare cu destinaţia de activitate comercială sezonieră »

 

 Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, Judetul Suceava

intrunit in sedinta ordinara de 31.07.2013

 

Având în vedere expunerea de motive prezentata de catre Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;

Avand in vedere HCL nr.20/10.01.2011 a Consiliului Local Vatra Dornei, privind stabilirea modelului tip pentru construcţiile uşoare cu destinaţia de activitate comercială sezonieră ;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. "c şi alin. (5)lit."a" , precum şi art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale –Republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

         Art. 1 Se completeaza art.1 din HCL nr.57/2011 privind “stabilirea amplasamentelor  de pe domeniul public si privat al Municipiului Vatra Dornei, pentru construcţiile uşoare cu destinaţia de activitate comercială sezonieră », astfel :

    Art.2  Celelalte prevederi ale HCL nr.57/2011 raman valabile.

Art.3 Cu data prezentei se abroga HCL nr.159/2012.

    Art.4 Primarul, prin Serviciul de urbanism,  va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTE DE SEDINTA

SCRIPCARU CORNELIU


Contrasemneaza,

Secretarul municipiului

Vasile Turcu


Vatra Dornei

31.07.2013

Nr.128