ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL

AL MUNICIPIULUI VATRA DORNEI


HOTĂRÂRE

PRIVIND APROBAREA UNOR MASURI ÎN VEDEREA ÎNTOCMIRII LISTEI DE PRIORITĂŢI PENTRU LOCUINŢELE SOCIALE, DESTINATE FAMILIILOR EVACUATE SAU CARE URMEAZĂ A FI EVACUATE DIN LOCUINŢELE RETROCEDATE ÎN NATURĂ FOŞTILOR PROPRIETARI, DIN FONDUL SPECIAL CONSTRUIT CONFORM OUG NR.74/2007


Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, Judetul Suceava

intrunit in sedinta ordinara de 31.07.2013


          Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Ţinând cont de Legea 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe trecute în proprietatea statului cu modificările ulterioare, precum si de Legea 10/ 2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 20 decembrie 1989, republicata cu modificările si completările ulterioare,

- in temeiul prevederilor art.1 al.(2) din Ordonanţa de Urgenta a Guvernului nr.74/2007 privind asigurarea fondului de locuinte sociale destinate chiriasilor evacuati sau care urmeaza a fi evacuati din locuintele retrocedate fostilor proprietari aprobata prin Legea nr.84/2008;

În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.c), lit.d); alin.5 lit.a) – lit.b), alin.6 lit.a) pct.5, pct.17; alin.6 lit.e) şi ale art.45 alin.3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

ART.1 Se aproba criteriile si punctajul pentru stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor de repartizare a locuintelor cu chirie din fondul locativ de stat conform anexei nr.1, parte integranta din prezenta hotarire.

ART.2 Se aprobă constituirea Comisiei de verificare, punctare si repartizare a locuinţelor din fondul de locuinţe construit conform OUG nr.74/2007, in urmatoarea componenta:

Presedinte : Primar- Ilie Bonches

Membrii : Viceprimar- Nicusor Cojocaru

Administrator Public- Mircea Rusu

Consilier local – Romanica Tirel

Consilier local – Scripcaru Corneliu

Consilier local – Apostoaie Emil

Consilier local – Simireanu Timinschi Serenela

Consilier local – Benchea Macsim Sinziana

Consilier local – Obreja Mariana

Secretar : Referent locativ - Ruxanda Orghici

Art.3 Se aproba lista cu actele necesare care vor fi prezentate de solicitanti impreuna cu cererea de locuinta, conform anexei nr.2, parte integranta din prezenta hotarire .

ART.4 Comisia sociala constituita la nivelul Consiliului Local Vatra Dornei va face publice prin afisare la sediul primariei criteriile si punctajul pentru stabilirea ordinii de prioritate, actele necesare care vor fi prezentate de solicitanti impreuna cu cererea de locuinta precum si locul de primire a cererilor.

ART. 5 Alin.(1) Comisia sociala constituita la nivelul Consiliului Local Vatra Dornei va analiza cererile de locuinte depuse pina la data de 1 iunie a anului 2013 si va supune aprobarii Consiliului local lista cu solicitantii indreptatiti sa primeasca o locuinta cu chirie din fondul locativ de stat, in ordinea de prioritate stabilita .

Alin.(2) Solicitantii inscrisi in lista de prioritati care nu vor beneficia de repartizarea unei locuinte in anul respectiv, pot primi repartitii in anii urmatori, in limita fondului de locuinte disponibil si in noua ordine de prioritati stabilita.

ART.6 Contestatiile impotriva hotarârii consiliului local de aprobare a listei de prioritati se vor depune spre solutionare la instanta de contencios administrativ, conform prevederilor legale.

PRESEDINTE DE SEDINTA

SCRIPCARU CORNELIU

Contrasemneaza,

Secretarul municipiului

Vasile Turcu

Vatra Dornei

31.07.2013

Nr.129


ANEXA NR.1 LA HCL NR.129/31.07.2013

CRITERII SI PUNCTAJ

PENTRU STABILIREA ORDINII DE PRIORITATE IN SOLUTIONAREA CERERILOR

DE ATRIBUIRE A UNEI LOCUINTE SOCIALE CU CHIRIE DESTINATE FAMILIILOR EVACUATE SAU CARE URMEAZĂ A FI EVACUATE DIN LOCUINŢELE RETROCEDATE ÎN NATURĂ FOŞTILOR PROPRIETARI, DIN FONDUL SPECIAL CONSTRUIT CONFORM OUG NR.74/2007A. Categorii de persoane care pot beneficia de locuinte sociale din fondul special construit conform OUG nr.74/2007 :

 1. Persoanele si familiile evacuate sau care urmeaza a fi evacuate din locuintele retrocedate fostilor proprietari;

 2. Tinerii proveniti din institutiile de ocrotire sociala care au implinit virsta de 18 ani;

 3. Invalizii de gradul I si II, persoanele cu handicap;

 4. Pensionarii, veteranii si vaduvele de razboi;

 5. Persoanele repatriate;

 6. Persoanele beneficiare ale prevederilor Legii nr.341/2004 cu modificarile si completarile ulterioare si ale Decretului-Lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice, a eroilor-martiri si luptatorilor care au contribuit la victoria revolutiei romane din dcembrie 1989, republicat si actualizat;

 7. Alte persoane si familii indreptatite (acestea vor fi stabilite de catre consiliul local in functie de problemele locative specifice prezentate de solicitanti).


B. Criterii de acces la locuinta:

 1. Solicitantul sa fie major si sa aiba domiciliul stabil (mutatie definitiva) pe raza municipiului Vatra Dornei dovedit prin buletin/carte de identitate sau carte de identitate provizorie;

 2. Solicitantul sa faca dovada unei surse de venit pe raza municipiului Vatra Dornei ;

 3. Titularul cererii si membrii familiei acestuia(sot/sotie , copii, persoane aflate in intretinere) sa nu detina si sa nu fi detinut si instrainat o locuinta proprietate personala dupa 1990;

 4. Titularul cererii si membrii familiei acestuia(sot/sotie , copii, persoane aflate in intretinere) sa nu fi beneficiat de sprijinul statului in credite si executie pentru realizarea unei locuinte;

 5. Titularul cererii si membrii familiei acestuia(sot/sotie , copii, persoane aflate in intretinere) sa nu detinta in calitate de chirias o alta locuinta de stat;

f) Ancheta sociala intocmita de catre Serviciul de asistenta Sociala din cadrul Primariei Municipiului Vatra Dornei;

C. Criterii de ierarhizare si punctajul aferent acordat pentru stabilirea ordinii de prioritate:

1.Conditii de locuit ale solicitantului:

1.1.Situatia locativa

Chirias in spatiu locativ privat /camine de nefamilisti

10 puncte

Tolerat in locuinta parintilor/alte rude

7 puncte

1.2.Suprafata utila a locuintei folosite: mp/ locatar

Mai putin de 5 mp inclusiv/ membru al familiei solicitantului

10 puncte

Intre 5,01 mp si 10 mp inclusiv/ membru al familiei solicitantului

9 puncte

Intre 10,01 mp si 15 mp inclusiv/ membru al familiei solicitantului

7 puncte

Intre 15,01 mp si 20 mp inclusiv/ membru al familiei solicitantului

5 puncte

2.Starea civila a solicitantului

2.1.Stare civila

Casatorit, vaduv(a) sau divortat cu copii

10 puncte

Necasatorit

2 puncte


2.2. Numarul persoanelor aflate in intretinere

1 copil

2 puncte

2 copii si mai multi

4 puncte

3.Starea de sanatate

Persoane cu handicap grav – grad I

6 puncte

Persoane cu handicap accentuat – grad II

5 puncte

Persoane cu handicap mediu – grad III

4 puncte

Persoane cu boli cronice, conform Anexei nr.2 din OUG nr.40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru locuintele cu destinatia de locuinta, cu modificarile ulterioare

2 puncte

NOTA: Se vor puncta doar afectiunile de care sufera solicitantul sau un alt membru al familiei sale(sot, sotie , copii, persoane aflate in intretinere).Dovada bolii se va face cu certificat de handicap/invaliditate si/sau certificate medicale eliberate de medicul specialist si vizat de directorul institutiei sanitare.Daca solicitantul si/sau membrii familiei prezinta mai multe certificate medicale se va lua in calcul actul cu punctaj maxim.

4.Vechimea cererii solicitantului

Mai mica de 1 an

1 punct

Intre 1 - 2 ani

3 puncte

Intre 2 - 3 ani

6 puncte

Pentru fiecare an implinit peste cei 3 ani

4 puncte

5.Venitul mediu net lunar pe membru de familie

Mai mic decit salariu minim net pe economie

6 puncte

Intre salariu minim net pe economie – si salariul mediu net pe economie

3 puncte

6.Nivelul de studii si/su pregatire profesionala

Cu scoala primara sau gimnaziala

5 puncte

Cu studii medii teoretice

7 puncte

Cu studii medii de specialitate si scoli profesionale/ucenici

8 puncte

Cu studii postliceale si superioare de scurta durata

9 puncte

Cu studii superioare de lunga durata

10 puncte

NOTA : Vor fi punctuate studiile absolvite de titularul cererii de locuinta

7.Punctaj acordat persoanelor aflate in situatii deosebite:

Persoanele evacuate din case nationalizate revendicate si retrocedate fostilor proprietari

15 puncte

Tineri proveniti din casele de ocrotire sociala care au implinit 18 ani

10 puncte

Persoane/familii cărora li s-a anulat prin hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă contractul de vânzare cumpărare a locuinţei, încheiat în baza Legii nr. 112/1995.

8 puncte

Persoane/familii aflate în curs de evacuare din locuinţele naţionalizate şi retrocedate

10

NOTA: Vor fi analizate si punctate doar cererile solicitantilor care indeplinesc criteriile specificate la punctele A si B . In cazul inregistrarii unor punctaje egale, solicitantii vor fi departajati in functie de criteriile cu caracter de protectie sociala in urmatoarea ordine: numarul de copii ;suprafata locativa, starea de sanatate; vechimea cererii


LISTA CU ACTELE NECESARE

care vor fi prezentate de solicitanti impreuna cu cererea

de atribuire a unei locuinte sociale cu chirie din fondul special construit conform OUG nr.74/2007


1. Cerere tip

2. Declaraţie notarială din care să rezulte că titularul, împreună cu soţul/soţia , copii şi ceilalţi membrii aflati in intretinerea acestuia: nu deţin în proprietate/coproprietate o locuinţă, nu au înstrăinat o locuinţă după data de 1 ianuarie 1990, nu au beneficiat şi/sau nu beneficiază de sprijinul statului în credite şi execuţie pentru realizarea unei locuinţe, nu deţin, în calitate de chiriaş, o altă locuinţă cu chirie din fondul de stat. Din declaratia notariala sa rezulte statutul de tolerati/chiriasi , sa fie mentionata suprafata locuibila in care stă solicitantul (cu sotul/sotia si copii-unde este cazul) si numarul de persoane cu care convietuiesc.

3. Acte doveditoare din care să rezulte situatia locativa:

- contract de vânzare-cumpărare al locuinţei unde este tolerat în spaţiu sau copie a schitei locuintei

- contract de închiriere inregistrat la administratia financiara pentru cei care locuisc cu chirie în spaţii din fondul locativ privat;

4. Acte de stare civilă (copii xerox)

- certificat de naştere, certificat de căsătorie, buletin/carte de identitate pentru toti membrii familiei unde este cazul.

5.Acte doveditoare a studiilor absolvite

-acte de studii absolvite de catre titular(copii xerox)

6. Adeverinţe de salariat din care să rezulte venitul net lunar (pentru toate persoanele din familie angajate), cupon de pensie, cupon de şomaj sau adeverinţă AJOFM (după caz),cupon alocatie copii.

7. Hotarire judecatoreasca definitiva si irevocabila in original din care sa rezulte incredintarea spre crestere si educare a minorilor proveniti din casatorie.

8. Acte doveditoare din care sa rezulte ca au alte persoane in intretinere si ingrijire.

9.Acte medicale (daca este cazul) ale titularului sau un alt membru al familiei sale(sot, sotie , copii, persoane aflate in intretinere).Dovada bolii se va face cu certificat de handicap/invaliditate si/sau certificate medicale eliberate de medicul specialist si vizat de directorul institutiei sanitare.

10. Persoanele cu situatii deosebite vor depune urmatoarele acte :

- persoanele evacuate din case naţionalizate - copie după actele care atestă dobândirea casei de către fostul proprietar(hotarire definitiva si irevocabila de evacuare, somatie de evacuare, acte sau adeverinte prin care face dovada calitatii de fost chirias din case retrocedate).

- tineri proveniţi din case de ocrotire socială - adeverinţă de la instituţia de unde provine;

- persoanele care au adoptat copii –sentinte judecatoresti de adoptie sau alte acte doveditoare

11. Ancheta sociala intocmita de catre Serviciul de Asistenta Sociala din cadrul Primariei Municipiului Vatra Dornei;

12. Certificat fiscal prin care sa se ateste faptul ca nu are datorii bugetare fata de bugetul de stat si bugetul local al Municipiului Vatra Dornei.