ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI


HOTĂRÂRE

privind modificarea Anexei nr.3 la HCL nr.3/2013 privind „stabilirea impozitelor şi taxelor locale, a chiriilor şi a tarifelor pentru anul 2013”


Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, Judetul Suceava

intrunit in sedinta ordinara de 31.07.2013


Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Luând în considerare prevederile:

- art. 9 pct. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 şi ratificată prin Legea nr. 199/1997,

- art. 27 şi art. 30 alin.1-6 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu -modificările şi completările ulterioare;

-art. 287 şi art. 288 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 343/2006, OUG nr. 91/2008, HG nr. 1309/dec.2012 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi pentru amenzile aplicabile începand cu anul 2013, O.G. 30/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale, precum şi HG nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

Tinand cont de Legea nr.127 din 26 aprilie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 121/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. b şi alin. (4) lit. c şi art. 45 alin. (2) lit.c si art.115 alin.1 lit.b din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, republicată

HOTĂRĂŞTE:


ART. 1 Se modifica anexa nr.3 la HCL nr.3/2013 privind „stabilirea impozitelor şi taxelor locale, a chiriilor şi a tarifelor pentru anul 2013”, conform anexei la prezenta hotarare.

Art.2 Primarul, prin Serviciul venituri, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTE DE SEDINTA

SCRIPCARU CORNELIU

Contrasemneaza,

Secretarul municipiului

Vasile Turcu

Vatra Dornei

31.07.2013

Nr.130