ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 


HOTĂRÂRE
privind aprobarea Regulamentului de atribuire a locurilor de parcare

de reşedinţă din Municipiul Vatra Dornei

 
Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, Judetul Suceava

intrunit in sedinta ordinara de 31.07.2013


Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Avand in vedere prevederile art. 5, pct. 2, lit. j) din O.G. nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, art. 24 din Anexa 1 la H.G. nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a O.G. nr. 71/2002, respectiv art. 6, alin. 1-8 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art. 36, alin. 2, lit. b) şi c), alin. 4, lit. c) şi alin. 5, lit. a) şi b)  respectiv art. 45, alin. 3 din Legea  nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 

HOTĂRĂŞTE

 
Art. 1.  –  Se aprobă Regulamentul de atribuire a locurilor de parcare de reşedinţă pentru autovehiculele înregistrate pe raza municipiului Vatra Dornei, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  Art.2  - Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică prin  afişare la sediul Primăriei municipiului Vatra Dornei şi prin publicare în mass media locală.
  Art.3  Primarul Municipiului Vatra  Dornei, prin Serviciul de urbanism si cadastru, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


PRESEDINTE DE SEDINTA

SCRIPCARU CORNELIU

Contrasemneaza,

Secretarul municipiului

Vasile Turcu
Vatra Dornei

31.07.2013

Nr.131

ANEXA LA HCL 131/2013


REGULAMENT

PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ATRIBUIRE A LOCURILOR DE PARCARE DE REŞEDINŢĂ DIN MUNICIPIUL VATRA DORNEI


A. OBIECTUL ATRIBUIRlI:

Art.l

Prezentul regulament stabileste conditiile de organizare, utilizare si exploatare a spatiilor destinate parcarii autovehiculelor, de pe terenurile apartinând domeniului public.

Spatiile destinate parcarii autovehiculelor de pe terenurile apartinând persoanelor private nu sunt reglementate de prezentul regulament.

Prevederile prezentului regulament nu sunt aplicabile pentru parcarile publice cu plata mentionate în Hotarâri de Consiliu Local anterioare.

În realizarea prezentei metodologii s-a avut în vedere obiectivul general al Primariei Municipiului Vatra Dornei de a asigura, între altele, fluidizarea traficului, utilizarea în mod neîngradit a trotuarelor de catre pietoni si protectia spatiilor verzi. În vederea atingerii obiectivului mentionat, Primaria Municipiului Vatra Dornei intentioneaza sa realizeze noi spatii

de parcare si sa încurajeze parcarea autovehiculelor în acestea.

Prin exploatarea parcajelor de resedinta se întelege activitatea de a pune parcajul la dispozitia utilizatorilor în vederea parcarii autovehiculelor si de a obtine venituri din aceasta activitate prin încasarea de tarife în conformitate cu dispozitiile legale.

Locurile de parcare care fac obiectul atribuirii sunt cele situate în parcarile de resedinta amenajate în conformitate cu H.G. 955/2004, situate la mai putin de 30 m de frontal imobilelor utilizate de locatari, în functie de configuratia perimetrului de amplasare, putânduse depasi aceasta limita.

B. DISPOZITll GENERALE:

Art.2

În parcarile de resedinta se va atribui câte un loc de parcare pentru fiecare apartament

detinut in proprietate, la tariful stabilit prin H.C.L. sau la tariful licitat, cu exceptia

persoanelor care detin garaje, autorizate pe domeniul public, în limita locurilor

disponibile spre închiriere.

Locurile de parcare din parcarile de resedinta vor fi atribuite/licitate de catre

ADMINISTRATOR respectiv Primaria Municipiului Vatra Dornei numai dupa amenajarea, semnalizarea verticala/orizontala si numerotarea acestora si întocmirea planului de situatie cu locurile de parcare arondate spre închiriere.

Amenajarea, extinderea, delimitarea si marcarea corespunzatoare a parcarilor de resedinta

din Municipiul Vatra Dornei revine ADMINISTRATIEI DOMENIULUI PUBLIC.

Art.3

În parcarile de resedinta se vor atribui locuri de parcare numai proprietarilor/detinatorilor de autovehicule cu masa maxim autorizata pâna la 3,5t (nu sunt admise la procedura autoutilitare de transport marfa, persoane, dube sau rulote).

Detinerea unui autovehicul în proprietate sau în folosinta este conditie obligatorie pentru a participa la procedura de atribuire/licitare a locurilor de parcare din parcarile de resedinta.

Art.4

În situatiile în care numarul de solicitari depaseste numarul de locuri amenajate în parcarea de resedinta atribuirea se va face prin licitatie publica in conformitate cu H.G 955/2004.

Tariful de baza stabilit prin H.C.L. reprezinta pretul de pornire al licitatiei.

Art.5 Procedura de atribuire/licitatie se va organiza nominal pentru fiecare loc de parcare situat în parcarea de resedinta.

Art.6

Atribuirea locurilor din parcarile de resedinta si eliberarea abonamentelor tip resedinta se va face numai persoanelor fizice domiciliate/proprietare sau persoanelor juridice proprietare ale unor apartamente în imobilele arondate acestor parcari.

Nu pot participa la procedura de atribuire persoanele fizice care nu pot face dovada domiciliului/rezidentei si persoanele juridice care nu pot dovedi calitatea de proprietar a unui

apartament în imobilele arondate parcarii de resedinta respective.

Nu pot participa la procedura de atribuire persoanele fizice/juridice care nu pot prezenta acte justificative pentru autoturismele detinute în proprietate sau folosinta.

Art.7

În cazul în care numarul de solicitanti este mai mic decât numarul locurilor de parcare

amenajate, se pot atribui locuri de parcare si pentru locatarii din imobilele apropiate care nu au

primit locuri în parcarea de resedinta aferenta acestora sau se pot atribui mai multe locuri de

parcare pentru acelasi apartament cu conditia achitarii tarifului aferent, in limita locurilor de

parcare disponibile la momentul respectiv.

Art.8

Abonamentele tip resedinta dau dreptul BENEFICIARULUI la folosirea locului de parcare intre orele 16 -8.

Abonamentele tip resedinta se elibereaza pentru un singur autovehicul si nu sunt transmisibile.

Acestea se vor elibera de catre ADMINISTRATORUL parcarii respectiv PRIMARIA MUNICIPIULUI VATRA DORNEI pe o perioada de 12 luni, numai dupa achitarea tarifului anual aprobat de Consiliul Local, sau pretul licitat, dupa caz .

În cazul în care solicitantul caruia i s-a atribuit loc de parcare în parcarea de resedinta nu achita în termen de 15 zile, de la data atribuirii tariful aferent, va pierde locul de parcare atribuit, care va fi reatribuit altor solicitanti.

Art.9

Abonamentele tip resedinta se pot elibera si pe perioade mai mici de 12 luni (în cazul

persoanelor care se prezinta ulterior la o procedura de atribuire) cu conditia ca acestea sa

expire la aceeasi data pentru toti posesorii de abonamente din zona respectiva.

Art.10 TARIFE DE BAZA IN PARCARILE DE RESEDINTA:

_ Abonament anual = 80 de lei.

Art.11 Gratuitati si Facilitati:

Pensionarii posesori de autovehicule, cu o pensie medie (sot + sotie) sub salariul minim pe economie, beneficiaza de o reducere cu 50% a tarifului de parcare aprobat de Consiliul Local. Diferenta dintre tariful licitat de acesta si tariful de baza se va achita integral.

În parcarile de resedinta se atribuie în mod gratuit locuri de parcare urmatoarelor persoane:

Persoanele cu handicap conform Legii 448/2006.

Posesorilor de autovehicule: veterani de razboi, deportati politic, membrii Asociatiei

Fostilor Detinuti Politici din România beneficiari ai Legii 189/2000, numai la tariful de baza

stabilit prin H.C.L. nu si cel licitat (daca este cazul).

Altor categorii de persoane care se încadreaza în prevederile unor acte normative si Hotarâri ale Consiliului Local Vatra Dornei.Pentru a beneficia de prevederile Art.11, persoanele trebuie sa solicite si sa dovedeasca cu documente încadrarea în prevederile respective.

ADMINISTRATORUL parcarilor va mentiona gratuitatea pe acest tip de abonament.

Art.12 Utilizatorii parcarilor de resedinta au urmatoarele obligatii:

a. sa achite la timp tarifele pentru locurile de parcare utilizate;

b. sa respecte semnalizarea rutiera verticala si orizontala a parcajelor;

c. sa pastreze curatenia în parcaje;

d. sa nu întreprinda nici o actiune cu scopul de a obtine venituri de la alti utilizatori ca urmare a folosirii locului de parcare alocat;

e. sa asigure eliberarea neconditionata a locurilor de parcare în situatia necesitatii efectuarii unor lucrari edilitare care impun ocuparea temporara a acestora sau daca spatiului respectiv i s-a atribuit alta destinatie, cazuri în care li se vor restitui sumele încasate anticipat drept tarife;

f. sa prezinte neconditionat persoanelor imputernicite sa efectueze controlul asupra parcajelor de resedinta toate documentele referitoare la acestea.

g. sa raspunda pentru toate stricaciunile cauzate dotarilor si instalatiilor parcajului ca urmare a unor manevre gresite sau a nerespectarii semnalizarii rutiere sau a normelor de utilizare a parcajului.

h. sa nu produca poluarea mediului în locurile de parcare închiriate.

Art.13 În parcarile de resedinta sunt interzise:

a. blocarea accesului în parcare;

b. efectuarea de lucrari de reparatii si întretinere a autovehiculului în perimetrul parcajului;

c. amplasarea de dispozitive ne agreate de catre ADMINISTRATORUL parcarilor de resedinta pentru mentinerea libera a locurilor de parcare;

d. stationarea pe locurile de parcare de resedinta rezervate prin abonament de parcare încheiat cu ADMINISTRATORUL sistemului de parcare.

e. amplasarea oricarui tip de indicatoare, marcaje sau înscrisuri care sa indice sau sa sugereze rezervarea locurilor de parcare, fara avizul SERVICIULUI DE URBANISM AL PRIMARIEI MUNICIPIULUI VATRA DORNEI, în calitate de ADMINISTRATOR al parcarilor de resedinta.

C. INSTRUCTIUNI PENTRU PARTICIPAREA LA PROCEDURA DE ATRIBUIRE/LICITATIE A LOCURILOR DE PARCARE ÎN PARCARILE DE RESEDINTA

Art.14

În vederea participarii la procedura de atribuire/licitatie solicitantii vor depune la PRIMARIA Municipiului Vatra Dornei, urmatoarele documente:

_ Cerere tip;

_ Documente privind domiciliul/rezidenta: copie B.I./C.I sau actul de proprietate, contract de închiriere al imobilului, act de donatie sau mostenire;

_ Copie dupa Certificatul de înmatriculare a autovehiculului/ autovehiculelor detinute în

proprietate sau în folosinta;

_ Documente privind dreptul de folosinta (utilizare) a autovehiculului: contract de leasing, act de donatie, act de mostenire, contract de comodat (încheiat la notar);

_ Certificat de încadrare într-o grupa de handicap (daca e cazul);

_ Dovada ca este veteran de razboi, membru A.F.D.P.R., beneficiar al prevederilor Legii

189/2000 sau orice alte documente care dovedesc încadrarea în prevederile unor acte normative si Hotarâri ale Consiliului Local Vatra Dornei (daca este cazul);

_ Cuponul de pensii (sot + sotie) pentru acordarea reducerii în cazul pensionarilor (daca e

cazul);

_ Declaratie pe propria raspundere ca nu detine garaj autorizat amplasat pe domeniul public;

_ Certificat fiscal eliberat de catre Primaria Municipiului Vatra Dornei care sa ateste ca

participantul nu figureaza cu debite restante catre bugetul local pentru anii anteriori

(fac exceptie de la plata amenzile aflate în litigiu si cele al caror termen de contestare

nu a expirat).

Art.15

Primaria Municipiului Vatra Dornei va anunta locatarii termenul limita pâna la care se vor depune documentele enumerate la Art.14, necesare în vederea participarii la procedura de atribuire/licitatie a locurilor de parcare din parcarile de resedinta arondate imobilului, precum si tariful anual aprobat de Consiliul Local.

Art.16

Dupa primirea documentelor Serviuviul de Urbanism al Primariei MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI in calitate de ADMINISTRATOR al parcarilor de resedinta, pe baza de tabele

centralizate va înstiinta despre data, ora si locul în care va avea loc procedura de atribuire/licitatie, precum si de numarul de locuri amenajate în parcarea de resedinta aferenta imobilului/imobilelor din care fac parte.

Odata cu depunerea tabelelor cu solicitantii locurilor de parcare, Primaria Municipiului Vatra Dornei va nominaliza si persoanele care vor face parte din Comisia de atribuire/licitatie a locurilor de parcare.

Primaria Municipiului Vatra Dornei, va informa locatarii cu privire la data, ora si locul în care se va desfasura procedura de atribuire/licitatie a locurilor de parcare.

Acest lucru va fi specificat intr-un tabel suplimentar care sa contina semnaturile tuturor

locatarilor si se va depune împreuna cu toata documentatia la sediul Administratorului.

Locatarii care nu doresc sa participe la procedura de atribuire/licitatie a locurilor de

parcare vor completa si vor depune la sediul Asociatiei de Proprietari/Locatari o cerere tip in

care se va mentiona renuntarea la procedura de atribuire/licitatie a locurilor de parcare

existente.

Asociatiile de Proprietari/Locatari au obligatia de a depune cererile de renuntare întocmite de catre locatari la sediul ADMINISTRATORULUI.

D. PROCEDURA DE ATRIBUIRE/ILICITATIE A LOCURILOR DE PARCARE DIN PARCARILE DE RESEDINTA

Art.17

Comisia de atribuire/licitatie va fi numita prin Dispozitie data de catre Primarul

Municipiului Vatra Dornei si va fi formata din 5 (cinci) membri: -

Art.18

Comisia de atribuire/licitatie va stabili pe baza planului de situatie cu amplasarea locurilor de parcare de resedinta, numarul de locuri care urmeaza a fi atribuite/licitate pentru poprietari/locatari, respectiv pentru fiecare imobil, cu asigurarea rezervarilor stabilite de Legea 448/2006 pentru persoanele cu handicap, locatari ai asociatiei respective.

Art.19

Comisia de atribuire/licitatie va analiza documentele depuse de solicitanti în conformitate cu prevederile Art.14 din prezentul Regulament în teremen de 30 zile de la depunerea lor si va întocmi lista cu solicitantii acceptati sa participe la procedura de atribuire/licitatie excluzând de la participare pe cei care nu au prezentat în totalitate documentele sau care nu se încadreaza în prevederile prezentului Regulament.

Art.20

Procedura de atribuire/licitatie se va organiza unitar pentru fiecare zona in parte.

La data, ora si locul anuntat pentru procedura de atribuire/licitatie vor fi prezenti toti

membrii comisiei de atribuire/licitatie precum si solicitantii sau reprezentantii legali ai

acestora.

Art.21

Presedintele comisiei de atribuire /licitatie va anunta numarul de locuri din parcarea de

resedinta aferent zonei pentru care se desfasoara procedura si numarul de solicitanti

admisi la procedura precum si modul de desfasurare a procedurii.

Procedura de atribuire/licitare se va desfasura respectându-se ordinea de prioritati astfel:

I. persoanele fizice domiciliate/proprietare la adresa mentionata pentru atribuire, proprietare ale unui autovehicul înmatriculat la adresa de domiciliu, care beneficiaza de una din prevederile enumerate la Art.11;

II. persoanele fizice domiciliate/proprietare la adresa mentionata pentru atribuire, proprietare ale unui autovehicul înmatriculat la adresa de domiciliu;

III. persoane fizice domiciliate/proprietare la adresa mentionata pentru atribuire, cu

drepturi de folosinta ale unui autovehicul cf. Art.14;

IV. persoanele fizice domiciliate/proprietare sau persoanele juridice proprietare ale

apartamentului la adresa mentionata pentru atribuire cu autovehicule înmatriculate pe societati

comerciale;

V. persoanele fizice domiciliate/proprietare la adresa mentionata pentru atribuire având în proprietate al doilea autovehicul.

Persoanele care nu s-au prezentat la data si ora la care a fost anuntata procedura de atribuire/licitare pierd dreptul de prioritate asigurat de alineatul anterior.

Acestea se pot prezenta ulterior în cadrul unei alte proceduri organizate de catre SERVICIUL URBANISM AL PRIMARIEI MUNICIPIULUI VATRA DORNEI si li se vor atribui locuri de parcare din cele ramase neatribuite în parcarea de resedinta aferenta domiciliului.

Art.22

În cazul în care numarul locurilor de parcare din parcarea de resedinta aferenta zonei este mai mare sau egal cu numarul solicitantilor admisi la procedura, se va atribui câte un loc de parcare pentru fiecare solicitant la tariful de baza pentru parcarile de resedinta, stabilit prin H.C.L., atribuirea si repartizarea locurilor de parcare cade în sarcina ADMINISTRATORULUI parcarilor de resedinta.

Art.23

În cazul în care numarul locurilor de parcare din parcarea de resedinta aferenta zonei este mai mic decât numarul de solicitanti, sau în cazul în care exista mai multe solicitari pentru acelasi loc de parcare, atribuirea locurilor se va face prin licitatie publica cu strigare conform H.G 955/2004 pentru fiecare loc de parcare în parte.

Art.24

Presedintele comisiei de atribuire/licitatie va anunta pretul de pornire al licitatiei de la care începe strigarea, respectiv tariful de baza pentru parcarile de resedinta, stabilit prin H.C.L.

Art.25

Participantii la licitatie vor prezenta oferta de pret prin strigari succesive care trebuie sa respecte conditiile anuntate de presedintele comisiei.

Art.26

Daca la a treia strigare a ultimei oferte nu se striga o suma mai mare, presedintele comisiei anunta atribuirea locului de parcare în favoarea participantului care a oferit ultima suma.

Procedura se repeta pentru fiecare loc de parcare în parte pâna la atribuirea tuturor locurilor de parcare disponibile, aferente imobilului sau asociatiei pentru care s-a organizat procedura.

Art.27

Dupa anuntarea de catre presedintele comisiei a tuturor solicitantilor carora li s-au atribuit locuri de parcare, se declara închisa procedura de atribuire/licitare, în urma careia se întocmeste un proces-verbal care se semneaza de catre toti membrii comisiei de atribuire/licitatie si de catre reprezentantii proprietarilor de autovehicule desemnati.

Art.28

Procesul-verbal împreuna cu documentele care au stat la baza organizarii procedurii de

atribuire/licitatie a locurilor de parcare din parcarea de resedinta, se arhiveaza la SERVICIUL

DE URBANISM AL PRIMARIEI MUNICIPIULUI VATRA DORNEI.

E. CONTRAVENTII SI SANCTIUNI:

Art. 29

Constituie contraventii în baza art.2 alin (2) din O.G. nr.2/2001, “privind regimul juridic al contraventiilor”, cu modificarile si completarile ulterioare, savârsirea de catre

persoanele fizice si juridice, proprietari sau detinatori cu orice titlu ai autovehiculelor

urmatoarele fapte:

a) nerespectarea prevederilor Art.12 lit.a), b), c), d), e), f), g), h) cu amenda de la 400 lei la 600 lei;

b) nerespectarea prevederilor Art.13 lit. a), b), c), d), e). cu amenda de la 400 lei la 600 lei;

c) Montarea dispozitivului de blocare a locului de parcare de catre persoane ce nu detin ABONAMENT de parcare tip resedinta pentru locul respectiv, se sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre 1000 lei 2000 lei si ridicarea dispozitivului de blocare;

d) ocuparea unui loc în parcarea de resedinta fara detinerea abonamentului de parcare pentru locul respectiv, atribuit conform prevederilor prezentului regulament se sanctioneaza cu amenda cuprinsa între 400 lei 600 lei.

e) blocarea locului de parcare prin alte mijloace decat dispozitivul de blocare al carui model a fost aprobat conform anexei nr.1 la prezentul Regulament se sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre 500 lei 1000 lei.

f) modul de expunere a abonamentului de parcare tip resedinta nu a permis descifrarea elementelor de identificare, se sanctioneaza cu amenda de la 200 lei la 400 lei.

Art. 30

Pentru situatia în care contravenientul nu este de fata, se stabilesc urmatoarele reguli procedurale:

a. Agentul constatator întocmeste si fixeaza pe parbrizul autovehiculului înstiintarea de plata, din al carui continut trebuie sa rezulte fapta savârsita si sanctiunea respectiva.

b. Proba savârsirii faptei se face cu fotografii realizate cu aparate foto digitale sau cu mijloace de înregistrare video, cu mentionarea datei si a orei, de catre agentii constatatori împuterniciti de catre Primarul Municipiului Vatra Dornei.

Art.31

Neîndeplinirea obligatiilor prevazute la Art.12, respectiv Art.13 duce la anularea imediata a abonamentului de parcare tip resedinta dupa înstiintarea BENEFICIARULUI.

Art.32

Constatarea contraventiilor prevazute la Art.29 se face pe baza de proces- verbal de

contraventie de catre :

-Politia Locala;

- Imputernicitii Primarului Municipiului Vatra Dornei.

Art.33

Contraventiilor prevazute la Art.29 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului Nr.2/2001, “privind regimul juridic al contraventiilor”, cu modificarile si completarile ulterioare.

F. DISPOZITII FINALE:

Art.34

(1) Parcarile de resedinta vor fi administrate de catre DADP si Serviciul de Urbanism din cadrul Primariei Municipiului Vatra Dornei.

(2) Autovehiculelor abandonate în parcarile de resedinta li se vor aplica prevederile legislatiei în vigoare.

(3) Administratorul parcarilor de resedinta nu raspunde de securitatea autovehiculelor si a bunurilor din acestea aflate în perimetrul de parcare.

Art.35

Abonamentele de parcare tip resedinta se vor elibera de catre Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Vatra Dornei.

Art. 36

Asigurarea exclusivitatii locului de parcare se face de catre titularul abonamentului de parcare prin montarea Dispozitivului unic de blocare a locului de parcare al carui model a fost aprobat conform anexei nr.1 la prezentul Regulament.

Titularul abonamentului de parcare are obligatia de a mentine in buna stare de (reparatie, vopsire, etc) dispozitivul de blocare a locului de parcare.

Art. 37

La expirarea perioadei de valabilitate a abonamentelor de parcare tip resedinta, acestea se vor prelungi cu înca 12 luni, cu conditia achitarii tarifului aferent.

Pentru prelungirea perioadei de valabilitate, titularul abonamentului de parcare va depune laPrimaria Municipiului Vatra Dornei, în termen de 15 zile de la expirarea perioadei de valabilitate, urmatoarele documente:

_ Cerere ;

_ Copie abonament de parcare tip resedinta anterior;

_ Copie Certificat de înmatriculare al autovehicului detinut în proprietate sau în

folosinta (numai în cazul în care s-a schimbat nr. de înmatriculare);

_ Dovada achitarii tarifului aferent locului de parcare, respectiv tariful de baza sau

tariful licitat dupa caz.

În cazul în care Titularul abonamentului nu prezintala Primaria Municipiului Vatra Dornei, în termen

de 15 zile de la expirarea perioadei de valabilitate a abonamentului, documentul de plata a tarifului aferent, va pierde dreptul de prelungire a contractului de parcare tip resedinta, iar locul de parcare va fi reatribuit altor solicitanti.

Pentru identificare, abonamentele astfel prelungite se vor tiparii pe autocolant de alta culoare decat cea initiala.