ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea   preţului local la energia termică furnizată in sistem centraliat,

de către Primăria  Municipiul Vatra Dornei

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, Judetul Suceava

intrunit in sedinta ordinara de 31.07.2013

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.8 si art.40 din Legea nr.325/2006 privind serviciul public cu alimentare cu energie trmica şi a  Ordinului ANRSC 66 din 28 februarie 2007 privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a preţurilor şi tarifelor locale pentru serviciile publice de alimentare cu energie termică produsă centralizat, exclusiv energia termică produsă în cogenerare precum şi avizul  ANRSC nr.14.812/16.07.2013;

Avand in vedere prevederile art. 7, alin. 2, lit. b si art. 8, alin. 8 din O.U.G. nr.70/31 august 2011, privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece si ale H.G. nr. 920/2011 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 70/31 august 2011;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d” şi alin. (6) lit.”a”pct.14, precum şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂTE:

Art. 1 Se aprobă, preţul local de producere, transport si distributie a energiei termice livrata in sistem centralizat, de catre Primaria  Municipiului Vatra Dornei începând cu data de 01.10.2013, de  272,8  lei/Gcal, inclusiv TVA.

Art.2 Alin.1 Se aproba compensarea procentuala ce se acorda pentru consumatorii vulnerabili prevazuti la art.7 alin.1 din OUG nr.70/2011 de la bugetul local cu titlu de ajutor, pentru perioada noiembrie-martie, conform  art.7 alin.2 lit.b si c in functie de veniturile nete lunare pe membru de familie, astfel:

a)5 % in situatia in care venitul net mediu lunar pe membru de familie   este intre 0-155 de lei;

b) 9% in situatia in care venitul net mediu lunar pe membru de familie   este intre 155,1-210 de lei;

c) 14% in situatia in care venitul net mediu lunar pe membru de familie   este intre 210,1-786 de lei;

d)  12% in situatia in care venitul net mediu lunar pe membru de familie   este intre 786,1 -1000 de lei;

        Alin.2 Pentru lunile octombrie si aprilie, compensarea procentuala ce se acorda pentru consumatorii vulnerabili de la bugetul local cu titlu de ajutor  va fi de 50%.

       Alin.3 Pentru persoanele singure ale caror venituri se situeaza in limitele prevazute la alin.1, compensarea procentuala de la bugetul local este mai mare cu 5%  fata de proportiile stabilite pentru familii.

       Alin.4 In situatia in care consumul din factura pentru energie termica depaseste consumul maxim, calculat in conditiile art.3 al prezentei hotarari, compensarea procentuala prevazuta la art.2 se va aplica la contravaloarea energiei termice pentru un consum maxim.

      Art.3 Compensarea pentru energia termica furnizata  in sistem centralizat, de către Primăria  Municipiul Vatra Dornei, se acorda doar in limita unor consumuri maxime stabilite de catre Consiliul local, in functie de luna si de numarul de camere, dupa cum urmeaza:

 Tip locuinta /
consum lunar maxim Gcal

 Octombrie-Aprilie

 1 camera

 1,01 gcal

 2 camere

 1,49 gcal

 3 camere

 1,94 gcal

  4 camere

 2,7 gcal

        Art.4.  Începând cu data de 01.10.2013, se abrogă HCL nr.88/2012.

        Art.5 Primarul municipiului, prin Direcţia de Administrare a Domeniului Public, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                                    SCRIPCARU CORNELIU

 

                              Contrasemneaza,

                                               Secretarul municipiului

              Vasile Turcu

Vatra Dornei

31.07.2013

Nr.132