ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea  inchirierii prin licitatie publica a chesoanelor de apa situate in zona Moara Dracului - Secu

 

 Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, Judetul Suceava

intrunit in sedinta ordinara de 31.07.2013

 

 

          Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

         În temeiul prevederilor art. 36 alin (2) lit. ,, c”, alin. (5) lit. ,,b”, ale art. 121 alin.(1) şi (2), ale art. 123 alin.( 1 )şi (2), precum şi ale art. 45 alin. (3) si a art. 115 alin (1) lit b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,  republicată,

 

HOTĂRĂŞTE

 

Art.1. Se aprobă închirierea prin licitaţie publică deschisă cu strigare, a chesoanelor de apa situate în  zona Moara Dracului - Secu pentru o perioada de 1 an, cu posibilitatea de prelungire.      

Art.2.  Preţul de pornire la licitaţie este de  20.000, cu pas de licitare de 10% din preţul de pornire.

             Art.3  Primarul Municipiului, prin Direcţia Ecomomică- Serviciul venituri  va  duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                                    SCRIPCARU CORNELIU

 

                              Contrasemneaza,

                                     Secretarul municipiului

                Vasile Turcu

 

 

 

 

 

Vatra Dornei

31.07.2013

Nr.133