ROMĀNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  

VATRA DORNEI

 

HOTARARE

privind acordarea  avizului  de principiu, pentru aprobarea documentatiei puz, in vederea construirii centru hipermagazin, parcare, functii tehnice aferente, solutie trafic, totem/panouri publicitare, stand imbiss, organizare santier, imprejmuire, in intravilanul municipiului vatra dornei, str.22 decembrie beneficiar: SC REGNAFOR SA

 

 

 Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, Judetul Suceava

intrunit in sedinta ordinara de 31.07.2013

 

 Avānd īn vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;Certificatul de urbanism nr.15.259/23.07.2013 ;

In conformitate cu :           

- art.32 din  Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si de urbanism, cu modificarile si completarile ulterioare;

- art.25, alin.1 si  art. 47 din Legea nr. 35012001 privind amenajarea teritoriului si  urbanismului, cu modificarile si completarile ulterioare; art.2 alin.2 din Legea nr.50/1991  privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata cu modificarile si completarile ulterioare; art.36, alin.5, lit.c si art. 45, alin.2, lit.e, din Legea  nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicata;

 

H O T A R A S T E

Art.l Se acorda Avizul de principiu pentru aprobarea documentatiei PUZ, in vederea construirii Centru Hipermagazin, Parcare, Functii Tehnice aferente, Solutie trafic, Totem/panouri publicitare, Stand Imbiss, Organizare santier, Imprejmuire, in intravilanul municipiului vatra dornei, str.22 decembrie, beneficiar: SC REGNAFOR SA.

Art.2 Documentatia PUZ, se va aproba dupa obtinerea tuturor avizelor si acordurilor solicitate.

Art.3 Primarul municipiului, prin Serviciul de Urbanism, va duce la īndeplinire prevederile prezentei hotărāri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                                    SCRIPCARU CORNELIU

 

                              Contrasemneaza,

                                 Secretarul municipiului

                Vasile Turcu

Vatra Dornei

31.07.2013

Nr.135