ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea cheltuielilor  aferente organizarii Stagiunii de Vara cu Fanfara Forumului German din Bistrita Nasaud

 

           Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, Judetul Suceava

intrunit in sedinta ordinara de 31.07.2013

 

          Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

          În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006- privind  finanţele publice locale;

          În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d”  şi alin. (6) lit.”a” pct. 5,6 precum şi art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale -Republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

        Art. 1 Se aprobă alocarea  sumei de 4200 de lei, în vederea organizarii  in perioada 15-18 august 2013 a Stagiunii de Vara cu Fanfara Forumului German din Bistrita Nasaud.

          Art. 2  Suma alocata conform art.1 vor fi decontate pe baza unor documente justificative.

          Art. 3 Primarul municipiului, prin Directia economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                    SCRIPCARU CORNELIU

 

                              Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului

                Vasile Turcu

 

 

 

 

 

Vatra Dornei

31.07.2013

Nr.136