ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind  reglementarea incheierii contractelor de colectare, transport si depozitare a deseurilor  menajere pe raza Municipiului Vatra Dornei

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, Judetul Suceava

intrunit in sedinta ordinara de 31.07.2013

 

          Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

          În conformitate cu prevederile Directivei 1999/31/CE privind depozitarea deseurilor;art.22 din Legea nr.211/2011 privind regimul deseurilor;

          În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d”  şi alin. (6) lit.”a” pct. 14 precum şi art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale -Republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

        Art. 1 Toate persoanele fizice si juridice de pe raza Municipiului Vatra Dornei, au obligatia incheierii unui contract pentru prestarea serviciului de colectare, transport si depozitare a deseurilor menajere cu operatorul de servicii care are delegata gestiunea serviciului de salubizare de catre Consiliul local al Municipiului Vatra Dornei.

          Art. 2  Nerespectarea celor mentionate la art.1 constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1000 la 2000 de lei pentru persoanele fizice si de la 20.000 de lei la 40.000 de lei pentru persoanele juridice, in conformitate cu prevederile Legii nr.211/2011.

        Art.3 Constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor prevazute la art.2 se realizeaza de catre persoanele imputernicite din cadrul aparatului propriu al primarului.

      Art.4 Contravenientul poate achita pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia jumatate din minimul amenzii prevazute la art.2, agentul constatator facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesul verbal de constatare si sanctionare a contraventiei.

       Art. 5 Primarul municipiului, prin Directia economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                    SCRIPCARU CORNELIU

 

                              Contrasemneaza,

                            Secretarul municipiului

                Vasile Turcu

 

Vatra Dornei

31.07.2013

Nr.137