ROMÂNIA                                             

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentaţiei de atestare a Municipiului Vatra Dornei ca statiune balneara si balneoclimaterica

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, Judetul Suceava

intrunit in sedinta de in data de 23.08.2013

 

          Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

                În conformitate cu prevederile OG nr.109/2000 privind staţiunile balneare, climatice şi balneoclimatice şi asistenţa medicală balneară şi de recuperare, cu modificarile si completarile ulterioare;

          În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” şi alin.4 lit.“c”,  precum şi art. 45 alin.1 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei isi da acordul pentru obtinerea Statutului de Statiune balneara si balneoclimaterica a Municipiului Vatra Dornei.

Art. 2  Se aprobă documentaţia - Studiul de fundamentare privind obtinerea Statutului de Statiune balneara si balneoclimaterica a Municipiului Vatra Dornei, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art.3. Se imputerniceste primarul Municipiului Vatra Dornei pentru semnarea documentelor.

     Art.4 Primarul municipiului, prin Serviciul de Promovare a Turismului si Salvamont, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                COSTEL UNGUREANU

      

                                                       Contrasemneaza,

                     Secretarul municipiului

         Vasile Turcu

Vatra Dornei

23.08.2013

Nr.139