ROMåNIA                                       

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 HOTĂRåRE

privind atestarea apartenentei unor imobile

 la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei

 

            Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, Judetul Suceava

intrunit in sedinta ordinara de 29.08.2013

 

          Av‰nd ”n vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local ;  

        Conform cu prevederile  art. 36 alin. (1) din Legea nr. 18/1991, a fondului funciar rep. cu modificările şi completările ulterioare precum şi art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia cu modificările şi completările ulterioare;

       ën temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. ÒcÓ, art. 121  , art.115 alin.(1) lit. b precum şi art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale -republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

      Art. 1 Se aprobă si se insuseste inventarul parţial al terenurilor aparţin‰nd domeniului privat al municipiului Vatra Dornei, conform anexei la prezenta hotăr‰re, ”n vederea ”nscrierii ”n Registrele de publicitate imobiliară.

        Art.2 Se atesta apartenenta la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei a imobilului situat in cladirea  din Municipiul Vatra Dornei, Str.Mihai Eminescu nr.32, parter, nr.6,  format din  incaperile notate in plan cu nr.15 la 19, in suprafata de 54,15  mp,    identice cu nr.cadastral  421/6/0/6/ din CF 3041-C1-U4.

       Art. 3 – Primarul municipiului,  prin compartimentele de specialitate , va asigura ducerea la ”ndeplinire a prevederilor prezentei hotăr‰ri.

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                    SCRIPCARU CORNELIU

      

                                                       Contrasemneaza,

                     Secretarul municipiului

         Vasile Turcu

Vatra Dornei

29.08.2013

Nr.140