ROMåNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRåRE

privind aprobarea vanzarii beciului aferent imobilului situat ”n Municipiul Vatra Dornei, Str.Lucian Blaga, nr.14, ”n suprafaţă totală de 17,44 mp, către Buzila Ovidiu Adrian

 

            Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, Judetul Suceava

intrunit in sedinta ordinara de 29.08.2013

 

          Av‰nd ”n vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

ën conformitate cu prevederile art.123 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală-Republicată;HCL nr.52/2013 privind aprobarea Regulamentului de v‰nzare a locuinţelor  proprietate privată a Municipiului Vatra Dornei.

            ën temeiul prevederilor art.36 alin.2 litÓcÓ, alin.5 lit.ÓbÓ, art.45 alin.(3),  art.121 alin.(2) şi a art.123 alin.(3) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aproba v‰nzarea beciului aferent imobilului situat ”n Municipiul Vatra Dornei, Lucian Blaga, nr.14, ”n suprafaţă totală de 17,44 mp,identic cu nr.cadastral 30508-C1-U2, din CF 30508-C1-U2, impreuna cu cota parte indiviza ideala din terenul aferent imobilului in suprafata de 9mp, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, catre Buzila Ovidiu Adrian.

            Art. 2  Preţul imobilului de la art.1, se stabileşte la 1033 euro pentru beci si 365 euro pentru teren, conform  raportului de evaluare intocmit de catre Ing.Gherman Costel Cristinel, cu achitarea  integrala la momentul incheierii contractului de vanzare-cumparare.

Art.3 Cumpărătorul va suporta cheltuielile v‰nzării şi  de publicitate imobiliară. 

Art.4 Primarul municipiului, prin Compartimentul Cadastru şi Compartimentul Juridic, va duce la ”ndeplinire prevederile prezentei hotăr‰ri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                    SCRIPCARU CORNELIU

      

                                                       Contrasemneaza,

                     Secretarul municipiului

         Vasile Turcu

Vatra Dornei

29.08.2013

Nr.141