ROMåNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRåRE

Privind modificarea anexei la HCL nr.104/2010 privind Ò ”nchirierea  cabinetelor medicale din incinta creşei, av‰nd destinaţia de cabinete medicale de medicină de familieÓ

 

            Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, Judetul Suceava

intrunit in sedinta ordinara de 29.08.2013

 

Av‰nd ”n vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Vatra Dornei, raportul compartimentului de specialitate;

            Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

ën conformitate cu prevederile art.123 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, precum şi ale Legii nr. 95/2006, privind reforma ”n domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

ën temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. "c şi alin. (5)lit."a" , precum şi art. 45 alin. 1  din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale -Republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

         Art. 1 Se aprobă ”nchirierea pentru o perioadă de 5 ani, cu posibilitate de prelungire conform legii,  a cabinetelor medicale din incinta creşei,  conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotăr‰re.

        Art.2  Preţul chiriei va fi stabilit conform HCL anuale privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, a chiriilor şi a tarifelor.

      Art.3 Primarul, prin Serviciul Venituri va duce la ”ndeplinire prevederile prezentei hotăr‰ri.

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                    SCRIPCARU CORNELIU

      

                                                            Contrasemneaza,

                     Secretarul municipiului

         Vasile Turcu

Vatra Dornei

29.08.2013

Nr.142