ROMåNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRåRE

privind  aprobarea vanzarii, fără licitaţie publică a suprafetei de 63 mp teren, aferent locuintei proprietate privata si curte, cu respectarea dreptului de preempţiune pentru Popescu Steluta,  teren situat ”n Str. Republicii, nr.38

 

            Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, Judetul Suceava

intrunit in sedinta ordinara de 29.08.2013

 

Av‰nd ”n vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

ën conformitate cu prevederile art.123 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală-Republicată;

ën temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. ÒcÓ şi alin.(5) lit.ÓbÓ şi art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă v‰nzarea fara licitatie publica a  suprafeţei de 63 mp teren situat ”n Str.Republicii nr.38,  identic cu  nr. cadastral 34802 din CF 34802- aferent  locuintei proprietate privata, cu respectarea dreptului de preempţiune pentru Popescu Steluta.

Art. 2  Preţul terenului de la art.1, se stabileşte la 45 euro/mp, conform HCL nr.130/2012 aprobarea preţurilor terenurilor din domeniul privat al municipiului Vatra Dornei  cu achitarea integrala la momentul incheierii contractului de vanare-cumparare.

Art.3 Cumpărătorul va suporta cheltuielile v‰nzării şi  de publicitate imobiliară. 

Art.4 Primarul municipiului, prin Compartimentul Cadastru şi Compartimentul Juridic, va duce la ”ndeplinire prevederile prezentei hotăr‰ri.

 

  PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                    SCRIPCARU CORNELIU

      

                                                       Contrasemneaza,

                     Secretarul municipiului

         Vasile Turcu

Vatra Dornei

29.08.2013

Nr.145