ROMåNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

H O T Ă R å R E

privind aprobarea v‰nzării prin licitaţie publică a unui in suprafata de 518 mp,  teren proprietatea Municipiului Vatra Dornei, domeniul privat

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, Judetul Suceava

intrunit in sedinta ordinara de 29.08.2013

 

        Av‰nd ”n vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

         ën temeiul art. 36  alin.2 lit.c si alin. (5) lit. b), art. 45 alin. (3)  şi art.  123 alin. (1), (2)  din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

         Art. 1 - Se aprobă v‰nzarea prin licitaţie publică a unui teren apartinand Municipiului Vatra Dornei, domeniul privat, in suprafata de 518 de mp,  identic cu parte din nr.cadastral 34852(parcela topo 1CC) din CF 34852 situat in Str.Pacii, f.n, cu instituirea unui drept se servitute de trecere cu piciorul, autovehicol si atelaj, asupra parcelei 2CC in favoarea parcelei 1CC

         Art.2  Se aprobă caietul de sarcini al licitatiei publice şi instrucţiunile pentru ofertanţi, conform anexei  la prezenta hotăr‰re.

         Art.3 – Vanzarea cumpararea se va face prin acte incheiate in forma autentica iar cheltuielile ocazionate de perfectarea actelor de v‰nzare cumpărare vor  fi suportate de  cumpărător.

Art. 4 Primarul Municipiului Vatra  Dornei, prin compartimentul cadastru, va duce la ”ndeplinire prevederile prezentei hotăr‰ri.

  PRESEDINTE DE SEDINTA

                                        SCRIPCARU CORNELIU

      

                                                          Contrasemneaza,

                     Secretarul municipiului

         Vasile Turcu

Vatra Dornei

29.08.2013

Nr.147

 

 

CAIET DE SARCINI

privind v‰nzarea prin licitatie publica deschisa a suprafatetei  de 518 mp  –teren fara constructii- proprietatea Municipiului Vatra Dornei, situat ”n Str.Pacii, f.n, avand categoria de folosinta curti-constructii

CAP. I. OBIECTUL VåNZARII

1.1. Terenul care urmeaza a fi v‰ndut se afla situat ”n intravilanul municipiului Vatra Dornei, Str.Unirii f.n..,  proprietatea Municipiului Vatra Dornei, domeniul privat.
1.2. Terenul care face obiectul v”nzarii este proprietatea municipiului Vatra Dornei ”nscris ”n C.F. 34852 identic cu nr.cadastral 34852 , conform planului de situatie intocmit de catre Ing.topograf Cirnu Gavril.

Cap. II. MOTIVATIA VåNZARII

Motivele de ordin legislativ, economic, financiar si social care impun v‰nzarea unor bunuri- terenuri sunt urmatoarele:
prevederile art.123 alin.1 si 2  din Legea 215/2001 Ò Consiliile locale si consiliile judetene hotarasc ca bunurile ce apartin domeniului public sau privat, de interes local sau judetean, dupa caz, sa fie date ”n administrarea regiilor autonome si institutiilor publice, sa fie concesionate ori sa fie ”nchiriate. Acestea hotarasc cu privire la cumpararea unor bunuri ori la vanzarea bunurilor ce fac parte din domeniul privat, de interes local sau judetean, ”n coditiile legii.V‰nzarea, concesionarea si ”nchirierea se fac prin licitatie publica, organizata ”n conditiile legii.Ó
Cap. III. ELEMENTE DE PRET

3.1. Pretul de pornire la licitatie este de 45 euro/mp, conform HCL nr.130/2012 privind  aprobarea preţurilor terenurilor din domeniul privat al municipiului Vatra Dornei .

3.2.Pasul de strigare la licitatie este de 5% din pretul de pornire la licitatie.
3.3. Garantia de participare la licitatie ”n suma de 10 % din valoarea totala a terenului, calculata la pretul de pornire, depusa de ofertantul c‰stigator se retine de v‰nzator p‰na ”n momentul ”ncheierii contractului de v‰nzare-cumparare urm‰nd ca dupa aceasta data garantia sa constituie avans din pretul de v”nzare datorat de cumparator.
3.4.Valoarea adjudecata va fi achitata   integral in momentul ”ncheierii contractului de v‰nzare-cumpărare.

Cap.IV. CONDITII DE MEDIU

4.1.Cumparatorul poarta intreaga responsabilitate pentru respectarea prevederilor legale in domeniul protectiei mediului.

Cap. V. OBLIGATIILE PARTILOR

5.1. V‰nzatorul are urmatoarele obligatii:

a.- Sa predea cumparatorului bunul v‰ndut pe baza unui proces verbal de predare/primire.
b.- V‰nzatorul are obligatia de a nu tulbura pe cumparator ”n exercitiul drepturilor rezultate din contractul de v‰nzare-cumparare.
c. -  V‰nzatorul nu raspunde de viciile aparente.

5.2. Cumparatorul are urmatoarele obligatii:
a.- achitarea integrala a debitelor pe care le au fata de bugetul local.

b. Cumparatorul se obliga sa achite pretul terenului ( ”n lei la cursul leu/euro stabilit de B.N.R. la data efectuarii platii ), la valoarea adjudecata ,  integral la momentul ”ncheierii contractului de v‰nzare-cumpărare.

 

 

c. - sa plateasca cheltuielile v‰nzarii : cheltuielile propriu-zise ale actului,
taxele de timbru si de autentificare - onorariul notarial, de publicitate imobiliara, etc.
d.- sa achite integral debitele pe care le are fata de bugetul local p‰na la
”ncheierea contractului de v‰nzare-cumparare si cele care decurg dupa ”ncheierea contractului de v‰nzare-cumparare.
Cap. VI. DISPOZITII FINALE

6.1. Toate obligatiile reciproce se vor concretiza ”n contractul de v”nzare -cumparare.
6.2. Caietul de sarcini, inclusiv toate documentele necesare licitatiei se pun la dispozitia solicitantului contra cost, ”n valoare de 50 lei.
6.3  Transmiterea dreptului de proprietate opereaza ”n momentul ”ncheierii contractului de v‰nzare -cumparare ”n forma autentica.
Partile se vor prezenta ”n termen de 3 zile dupa adjudecare la un birou notarial pentru ”ncheierea ”n forma autentica a contractuluide v‰nzare-cumparare.
6.4. Ofertantii la licitatie vor prezenta, la dosarul depus pentru licitatie, garantia de participare la licitatie.
Participarea la licitatie a ofertantilor este conditionata de achitarea integrala a debitelor pe care le au fata de bugetul local, achitarea documentatiei de licitatie si a garantiei de participare.
Nu vor participa la licitatie persoanele juridice sau persoanele fizice care:
- au debite fata de Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei ;
- sunt ”n litigii cu Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei;
- au fost adjudecatori ai unei licitatii anterioare si nu au ”ncheiat contract cu Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei;

6.5. Daca din diferite motive licitatia se am‰na, se revoca sau se anuleaza, decizia de am‰nare, revocare sau anulare nu poate fi atacata de ofertanti.
ën acest caz ofertantilor li se va ”napoia ”n termen de cinci zile garantia de participare la licitatie si contravaloarea documentatiei de licitatie pe baza unei cereri scrise si ”nregistrare la Primaria Municipiului Vatra Dornei..
6.6.Prin ”nscrierea la licitatie toate conditiile impuse prin caietul de sarcini se considera ”nsusite de ofertant.

6.7.. Eventualele contestatii cu privire la desfasurarea licitatiei publice se vor depune la registratura Primariei Municipiului Vatra Dornei ”n termen de 48 de ore de la data desfasurarii licitatiei, iar comisia de solutionare a contestatiilor va analiza si instrumenta contestatiile ”nregistrate ”n termen de 5 zile de la data ”nregistrarii acestora.
 

 

 

 

 

 

 

I. INSTRUCTIUNI PENTRU OFERTANTI

Licitatia se va desfasura ”n data de________,  la sediul Primariei Municipiului Vatra Dornei, Str.Mihai Eminescu nr.17.
ënscrierea la licitatie se va face ”n perioada  ________, inclusiv, ”ntre orele 8-16 la sediul Primariei Municipiului Vatra Dornei, din Str.Mihai Eminescu nr. 17.
ën vederea participarii la licitatie ofertantul trebuie sa plateasca :
- garantia de participare la licitatie, ”n suma de 10% din valoarea totala a terenului, calculata la pretul de pornire la casieria Primariei Mun.Vatra Dornei.(2331 euro, stabilit la cursul leu euro din ziua platii).
- caietul de sarcini aferent licitatiei, inclusiv toate documentele necesare licitatiei ”n suma de 50 lei la casieria Primariei Mun.Vatra Dornei..
Pretul de pornire la licitatie este de: - 45 euro /mp, iar pasul de strigare va fi de 5% din pretul de pornire la licitatie,  respectiv  de 2.,25 euro/mp.
Ofertantii vor depune la sediul Primariei Municipiului Vatra Dornei dosarul de licitatie cu urmatoarele documente:
- copie xerox dupa:
pentru persoane juridice

- act constitutiv al societatii (statut/ contract ), certificat de ”nregistrare fiscala, certificat de ”nregistrare la Registrul Comertului
- ultimul bilant contabil vizat de DGFPCFS, raportarea semestriala si ultima balanta de verificare
- dovada ca nu sunt ”n litigiu cu Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei
- certificat fiscal prin care sa se ateste faptul ca nu are datorii bugetare fata de DGFP, Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei.
Certificatele fiscale vor fi eliberate si de institutiile abilitate din localitatea de resedinta a ofertantului si vor fi depuse ”n forma originala
- actul autentic de reprezentare, ”n cazul ”n care ofertele sunt depuse de ”mputernicitii ofertantilor si nu de acestia personal.
- copie xerox dupa chitantele care atesta plata caietului de sarcini, a documentatiei pentru licitatie si a garantiei depuse.
pentru persoanele fizice
- actul de identitate
- copie xerox dupa chitantele care atesta plata caietului de sarcini, a documentatiei pentru licitatie si a garantiei depuse.
- dovada ca nu sunt ”n litigiu cu Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei
- actul autentic de reprezentare, ”n cazul ”n care ofertele sunt depuse de ”mputernicitii ofertantilor si nu de acestia personal.
- certificat fiscal prin care sa se ateste faptul ca nu are datorii fata, Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei.

Certificatele fiscale vor fi eliberate si de institutiile abilitate din localitatea de resedinta a ofertantului si vor fi depuse ”n forma originala.

NOTA : Secretarul comisiei de licitatie va ”ntocmi un referat pentru fiecare ofertant ”n parte, din care sa rezulte ”n mod expres ca ofertantul nu se afla ”n litigiu cu Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


II. DESFASURAREA LICITATIEI

Se ”ncepe licitatia parcurg‰nd urmatoarele etape:

1- se verifica existenta actelor doveditoare de plata a garantiei, a caietului de sarcini si a documentatiei pentru licitatie
2- se verifica identitatea ofertantilor pe baza buletinului de identitate/ cartii de identitate/ adeverintei
3- se trece la supralicitarea directa
4- supralicitarea continua p‰na c‰nd nici un ofertant nu mai supraliciteaza
5- terenul se adjudeca acelui ofertant care a facut cea mai mare oferta.
6- Comisia de organizare si desfasurare a licitatiei va ”ncheia un proces-verbal de adjudecare, ”n doua exemplare.
7- partile se vor prezenta ”n termen de 3 zile dupa adjudecare la un Birou Notarial, ”n vederea ”ncheierii contractului ”n forma autentica, pe baza procesului-verbal de adjudecare, a HCL nr.____/2013 si a caietului de sarcini.
ën cazul ”n care, la data si ora anuntata pentru desfasurarea licitatiei, nu sunt prezenti 2 participanti , se asteapta o ora dupa care licitatia se am‰na.
De asemenea, ”n cazul ”n care la data si ora anuntate pentru desfasurarea licitatiei, este ”nscris un singur ofertant licitatia se am‰na.
ën ambele cazuri se va organiza o noua licitatie, cu respectarea prezentei metodologii, iar si daca la ora respectiva se prezinta numai un solicitant, lotul de teren va fi atribuit acestuia ”n conditiile prevazute ”n caietul de sarcini.
Contractul de v‰nzare-cumparare se va ”ncheia ”n termen de maxim 3 zile , de la data adjudecarii. Nesemnarea de catre adjudecator a contractului ”n termenul stabilit duce la pierderea garantiei de participare si disponibilizarea lotului de teren pentru o noua licitatie.
Pentru ofertantul care a adjudecat si a ”ncheiat contractul de v‰nzare-cumparare garantia depusa pentru ”nscrierea la licitatie se va retine si va costitui avans din pretul de v‰nzare datorat de cumparator.
Nu se pot ”nscrie la licitatie persoanele fizice sau juridice care au fost adjudecatori ai unei licitatii anterioare si nu au ”ncheiat contract cu Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei.