ROMåNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRåRE

privind  modificarea si completarea HCL nr.34/2010 privind Ò”nfiinţarea,funcţionarea şi organizarea comisiei speciale şi

a colectivului de specialisti pentru ”ntocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Vatra DorneiÓ

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, Judetul Suceava

intrunit in sedinta ordinara de 29.08.2013

 

Av‰nd ”n vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

       ën conformitate cu prevederile Normelor tehnice pentru ”ntocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunelor,oraşelor, municipiilor si judetelor, aprobat prin Hotararea Guvernului nr.548/8.07.1999 precum şi ale art. 21 alin. (1) din Legea  nr.213/1998 privin proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

ën temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. ÒdÓ şi alin. (6) lit. ÒaÓ, pct.14 şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

         Art.1 -  Se aprobă modificarea si completarea HCL nr.34/2010 privind Ò ”nfiinţarea, funcţionarea şi organizarea comisiei speciale pentru inventarierea bunurilor care alcatuiesc domeniul public al municipiului Vatra DorneiÓ ”n următoarea componenţă:

                   Presedinte : Ilie Bonches- primar  

                   Secretar:  Vasile Turcu- secretarul  municipiului

                     Membri:  Cojocaru Nicusor- Viceprimar

                                 Mircea Rusu – Administrator public

      Iancu Turcanu -  director economic

                                    Marinela Văcărescu- Sef serviciu venituri

                                    Cristian Seserman – Sef Serviciu DSIE

         Art.2 -  Pentru ”ndeplinirea atribuţiilor cu care a fost investită prin lege, comisia specială prevazută la art.1, va fi sprijinită de către un colectiv de specialişti din aparatul propriu  , format din următorii :

         1.  Benoni Irimescu – şef serviciu administraţia pieţei

         2. Marcel Nacu- inspector serviciul urbanism

         3. Eugenia Agapi- consilier  serviciul urbanism

         4.  Şorodoc Nicolae- inginer DADP

         5. Oana Gruia- inspector serviciul contabilitate

         6. Cosmin Nacu- inspector cadastru

         7. Radu Nedelea- inginer silvic

         8.Ruxanda Orghici- referent locativ

         9. Gheorghe Luca – referent agricol

         10. Felicia Mezdrea- consilier juridic

         11. Catalin Boiarinof - consilier DSIE

         12. Cusnir Andra- Inspector  serviciul urbanism     

      Art.3 Cu data prezentei, se abroga HCL nr.34/2010.    

     Art.4  - Primarul municipiului, comisia specială şi colectivul de specialişti vor duce la ”ndeplinire prevederile prezentei hotăr‰ri.

 

  PRESEDINTE DE SEDINTA

                                        SCRIPCARU CORNELIU

      

                                                             Contrasemneaza,

                     Secretarul municipiului

         Vasile Turcu

 

 

 

 

 

 

 

Vatra Dornei

29.08.2013

Nr.148