ROMŚNIA                            

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

Hotarare

Privind imputernicirea persoanelor sa semneze in numele Municipiului Vatra Dornei contractul de ipoteca mobiliara asupra conturilor deschise la BRD GSG Agentia Vatra Dornei

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, Judetul Suceava

intrunit in sedinta ordinara de 29.08.2013

 

AvČnd Ēn vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

         Avand in vedere :

-       contractul de credit nr.587/2006 si actele aditionale nr.1/15.07.2008 si nr.2/13.10.2008;

-       adresa nr.16.406/07.08.2013 a BRD GSG Agentia Vatra Dornei;

              Žn temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (6) lit. ,,a”,   pct. 14 şi alin.7 lit.c si  art. 45 alin. (2)  lit.f din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se imputernicesc persoanele care sa semneze in numele Municipiului Vatra Dornei, contractul de ipoteca mobiliara asupra conturilor deschise la BRD GSG Agentia Vatra Dornei, dupa cum urmeaza:

Primar- Ilie Bonches

Secretarul municipiului – Vasile Turcu

Director economic: Iancu Turcanu

Art.2 Primarul municipiului si persoanele nominalizate la art.1,  vor duce la  indeplinire prevederile prezentei hotărČri.

  PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                    SCRIPCARU CORNELIU

      

                                                       Contrasemneaza,

                     Secretarul municipiului

         Vasile Turcu

Vatra Dornei

29.08.2013

Nr.149