ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTARARE

privind retragerea dreptului de folosinta gratuită, asupra unor loturi de teren proprietatea municipiului Vatra Dornei, atribuite în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, Suceava,

intrunit in sedinta ordinara in data de 30 ianuarie 2013

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Retinand prevederile art. 6 alin.1 si 2 al Legii nr.15/2003, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere HCL nr.151/30.09.2009 privind aprobarea atribuirii unor loturi de teren disponibil în strada Poligonului conform Legii nr.15/2003;

Potrivit dispozitiilor art.36 al.2 lit. b si 45 alin.3 din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale- cu modificările si completările ulterioare;

 

HOTARASTE:

 

Art.1. Se aproba retragerea dreptului de folosinta gratuită asupra unor loturi de teren proprietatea municipiului Vatra Dornei, atribuite pentru constructia de locuinţe în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003 cu modificările si completările ulterioare, prin HCL nr.151/2009 pe Str.Poligonului, după cum urmează:

-         Puscasu Bogdan- pentru renuntarea la lotul de teren

Art.2. Terenul prevăzut la articolul 1, rămâne în administrarea Consiliului local al Municipiului Vatra Dornei, în vederea atribuirii altor persoane îndreptăţite, în functie de ordinea de prioritate.

Art.3. Primarul municipiului, prin Compartimentul cadastru, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 PRESEDINTE DE SEDINTA

COJOCARU NICUSOR

Contrasemneaza,

Secretarul municipiului

Vasile Turcu

 

 

 

Vatra Dornei

30.01.2013

Nr.15