ROMåNIA                          

          JUDEŢUL SUCEAVA

           CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

        VATRA DORNEI

 

Hotarare

privind  aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu –PUD Str.Unirii nr.58

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, Judetul Suceava

intrunit in sedinta ordinara de 29.08.2013

 

       Av‰nd ”n vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

In conformitate cu dispoziţiile art. 25, 48 din Legea nr. 350/2001 cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 2, alin. (2) din Legea nr. 50/1991 modificată şi completată
            In temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c, si alin.(5) lit.(c) şi ale art. 45 alin.(1)din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTARASTE

Art.1. Se aprobă documentaţia : Plan Urbanistic de Detaliu - PUD   in vederea schimbarii destinatiei din locuinta in spatiu commercial si extinderea acestuia, beneficiari :  Andronic Mircea si Felicia, conform anexei la prezenta hotarare.

Art.2. Primarul Municipiului, prin Serviciul de urbanism, va asigura ducerea la ”ndeplinire a prezentei hotăr‰ri.

 

 

  PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                    SCRIPCARU CORNELIU

      

                                                       Contrasemneaza,

                     Secretarul municipiului

         Vasile Turcu

Vatra Dornei

29.08.2013

Nr.150