ROM薇IA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂR薐E

privind aprobarea  documentatiei pentru inchirierea prin   licitaţie publică deschisă cu strigare, a chesoanelor de apa situate in zona Moara Dracului – Secu

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, Judetul Suceava

intrunit in sedinta ordinara de 29.08.2013

 

          Av穎d 馬 vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            Avand in vedere HCl nr.133/2013 privind  aprobarea inchirierii prin licitatie publica a chesoanelor de apa situate in zona Moara Dracului- Secu;

         n temeiul prevederilor art. 36 alin (2) lit. ,, cモ, alin. (5) lit. ,,bモ, ale art. 121 alin.(1) şi (2), ale art. 123 alin.( 1 )şi (2), precum şi ale art. 45 alin. (3) si a art. 115 alin (1) lit b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,  republicată,

 

HOTĂRĂŞTE

 

Art.1. Se aprobă 馬chirierea prin licitaţie publică deschisă cu strigare, a  chesoanelor de apa situate in zona Moara Dracului – Secu  pentru o perioada de 1 an, cu posibilitatea de prelungire.

 Art.2. Se aprobă documentaţia de licitaţie 馬 vederea 馬chirierii prin licitaţie publică deschisă cu strigare,  a, nr.1 conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotăr詠e.

Art.3. Preţul de pornire la licitaţie este de 20.000 lei/an, conform HCL nr.133/2013, cu pas de licitare de 10% din preţul de pornire.

           Art.4  Primarul Municipiului, prin Direcţia Ecomomică- Serv. venituri  va  duce la 馬deplinire prevederile prezentei hotăr詠i.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                    SCRIPCARU CORNELIU

 

             Contrasemneaza,

                     Secretarul municipiului

         Vasile Turcu

 

Vatra Dornei

29.08.2013

Nr.151

 

 

 

 

CAIET DE SARCINI

 

A. INFORMAŢII GENERALE PRIVIND OBIECTUL NCHIRIERII

 

I DESCRIEREA SI IDENTIFICAREA BUNULUI CARE FACE OBIECTUL NCHIRERII

 

Denumire obiectiv: chesoanele de apa situate in zona Moara Dracului – Secu;

Organizatorul licitaţiei: MUNICIPIUL VATRA DORNEI;

Localitatea: MUNICIPIUL VATRA DORNEI, JUDEŢUL SUCEAVA;

Forma licitaţiei: licitaţie publică deschisă, cu strigare.

 

II. CERINŢE IMPUSE DE PRIMĂRIA MUNICIPIULUI VATRA DORNEI

Organizarea licitaţiei  se  face 馬 conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 ;

            Modul de desfăşurare al licitaţiei- licitaţie publică deschisă  cu strigare.

            Ofertanţii pot participa la licitaţie dacă satisfac cerinţele impuse prin  caietul de sarcini şi prevederile legale 馬 vigoare.

            III .FORMA DE CONTRACT

Forma de contract este: contract de 馬chiriere, care se va 馬cheia pe o perioadă de  un an cu posibilitate de prelungire.

 

IV. PREŢUL DE PORNIRE LA LICITAŢIE

Preţul de pornire la licitaţie este de 20.000, cu pas de licitare de 10% din preţul de pornire.Cuantumul chiriei lunare se va modifica anual, cu cota de majorare a chiriilor aprobată prin Hotăr詠ile Consiliului Local.

V. MODALITATEA DE PLATĂ

            Plata chiriei se va face lunar, pe data  de 10 a lunii următoare, pentru luna 馬 curs.

            Pentru neplata la scadenţă a chiriei se vor stabili 馬 sarcina chiriaşului majorări de 馬t詠ziere  conform prevederilor legale.

Neplata chiriei doua luni consecutiv de la data scadentei, constituie motiv de reziliere de drept a contractului, fără alte formalităţi.

VI. OBLIGAŢIILE CHIRIAŞULUI

Chiriaşul este obligat să plătescă chiria la valoarea şi 馬 termenul stabilit prin contract.

Chiriaşul are 馬treaga responsabilitate 馬 ceea ce priveşte respectarea legislaţiei 馬 vigoare cu privire la protecţia mediului şi a persoanelor;

           Chiriaşul are obligaţia ca la sf詠şitul contractului să restituie bunul 馬chiriat 馬 stare corespunzătoare;

Drepturile şi 馬datoririle chiriaşului se stabilesc prin contractul de 馬chiriere.

VII. SUBNCHIRIEREA ŞI CESIUNEA

Sub馬chirierea şi cesiunea, 馬 totalitate sau 馬 parte a bunului 馬chiriat este interzisă.

VIII. CLAUZE SPECIALE

            Cheltuielile privind executarea de lucrări de reparaţii şi modernizări efectuate vor fi suportate 馬 totalitate de chiriaş şi nu vor face obiectul unor compensări sau restituiri.

IX. NCETAREA CONTRACTULUI DE NCHIRIERE

    nchirierea poate 馬ceta prin:

-expirarea duratei de 馬chiriere dacă părţile nu convin 馬 scris prelungirea acestuia 馬 condiţiile legii;

-retragerea 馬chirierii 馬 cazul 馬 care chiriaşul nu respectă obligaţiile contractuale asumate prin contract;

-馬 cazul 馬 care chiriaşul nu plăteşte chiria pe o perioadă mai mare de 2(doua)luni consecutiv de la scadenţă, proprietarul este 馬dreptăţit să considere contractul reziliat de drept, fără punerea 馬 馬t詠ziere a debitorului.

            Cheltuielile legate de evacuare, vor fi suportate 馬 totalitate de  către chiriaş.

B. INSTRUCŢIUNI PENTRU OFERTANŢI

I. CONDIŢII DE CALIFICARE

            Ofertantul este admis 馬 procedura de licitaţie, 馬 condiţiile  馬 care este declarat calificat prin 馬deplinirea următoarelor criterii de eligibilitate:

-nu este 馬 una din următoarele situaţii: 馬 stare de faliment ori lichidare, afacerile 琶 sunt administrate de un judecător sindic sau activităţile sale comerciale sunt suspendate, ori este 馬tr-o situaţie similară cu cele menţionate anterior, reglementată prin lege;

-şi-a 馬deplinit obligaţiile exigibile de plată a impozitelor şi taxelor către bugetul consolidat al statului şi către bugetul local;

-acţionarul/asociatul persoanei juridice ofertante nu este acţionar/asociat al unei persoane juridice care 馬registrează obligatii fiscale de plată restante la bugetul local ;

-are 馬registrat ca obiect de activitate exploatarea si comercializarea apei.

-a achitat garanţia de participare şi caietul de sarcini ;

Candidatul trebuie să prezinte actele care dovedesc condiţiile de eligibilitate, 馬 original.

II. PREZENTAREA OFERTELOR

            Oferta reprezintă  documentul 馬tocmit de către  participantul la licitaţie, exprim穎d angajamentul ferm al acestuia de a realiza obiectul contractului.

            Candidatul va depune oferta la registratura  Primăriei municipiului Vatra Dornei,  camera 4, p穎ă la data 馬scrisă 馬 anunţul publicitar.

III. CONŢINUTUL OFERTEI

            Cererea- ofertantul trebuie să prezinte cererea prin care şi exprimă dorinţa de a participa la licitaţie cu precizarea obiectului de activitate propus.

            Dovada constituirii garanţiei. Ofertantul trebuie să prezinte dovada plăţii garanţiei, 馬 cuantum de 1000 de lei.

 Ofertele care nu sunt 馬soţite  de dovada constituirii garanţiei pentru participare, vor fi respinse.

            Dovada achitării caietului de sarcini. -100 lei.

           

De asemenea oferta va mai conţine:

 1- copie de pe actul constitutiv, inclusiv de pe toate actele adiţionale relevante şi de pe certificatul de 馬registrare fiscală ;

2-dovada achitării obligaţiilor fiscale, prin prezentarea unui certificat de atestare fiscală eliberat de organele fiscale competente ale bugetului de stat şi ale bugetului local;

3-declaraţie pe proprie răspundere a reprezentantului legal al persoanei juridice, din care să rezulte că aceasta nu se află 馬 reorganizare judiciară sau faliment, nu este acţionar/asociat al unei persoane juridice care 馬registrează obligatii fiscale de plată restante la bugetul local  ;

4.dovada detinerii licentei de exploatarea a apelor minerale.

Plata garanţiei şi a caietului de sarcini se face 馬 numerar la casieria Primăriei municipiului Vatra Dornei, camera 2 sau prin virament 馬 contul Primăriei municipiului Vatra Dornei nr.RO24TREZ5975006XXX000054, deschis la Trezoreria municipiului Vatra Dornei cod fiscal Primăria municipiului Vatra Dornei -7467268.

n cazul 馬 care plata garanţiei se face prin virament aceasta va fi valabil constituită numai 馬 situaţia existenţei sumei 馬 contul municipiului Vatra Dornei la data expirării termenului de depunere a ofertei.

            Autoritatea contractantă şi rezervă dreptul de a vira garanţia 馬 bugetul propriu, ofertantul pierz穎d suma constituită, 馬 cazul 馬 care se află 馬 una din următoarele situaţii:

a) şi retrage oferta 馬 perioada de valabilitate a acesteia;

b) oferta sa fiind stabilită cştigătoare, refuză să semneze contractul de 馬chiriere 馬 perioada de valabilitate a ofertei.

Pentru ofertantul declarat cştigător, garanţia se transfera 馬 contul RO62TREZ59721300205XXXXX. 

            Garanţia constituită de ofertanţii ale căror oferte nu au fost stabilite ca fiind cştigătoare, se returnează de către Primăria municipiului Vatra Dornei, 馬 termen de cel mult 3 zile, de la anunţarea oficială a cştigătorului licitaţiei.

Ofertanţii respinşi pot contesta procedura de licitaţie 馬 termen de 5 zile .

           

Termenul de soluţionare a contestaţiilor este de 5 zile de la primirea acestora.

            Contractul de 馬chiriere se va 馬cheia cu ofertantul declarat cştigător 馬 termen de 5 zile  de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor sau de la soluţionarea acestora.

            Ofertantul va suporta toate cheltuielile aferente elaborării şi prezentării ofertei sale.

IV. CRITERII DE SELECŢIE

Criteriul de atribuire a contractului de 馬chiriere  este cel mai mare nivel al chiriei, stabilit pe baza pasului de licitare.

Pasul de licitare  (creşterea nivelului valoric al chiriei) este de 10% din preţul de pornire la licitatie

V. PRECIZĂRI PRIVIND CALENDARUL DESFĂSURĂRII LICITAŢIEI

Termenul limită de depunere a ofertelor este de__________,

Licitaţia va avea loc 馬 data de_________, la sediul  Primăriei municipiului Vatra Dornei, camera 14.

Procedura de licitaţie se poate desfăşura numai dacă 馬 urma publicării anunţului de licitaţie au fost depuse cel puţin două oferte valabile.

            n cazul 馬 care 馬 urma publicării anunţului de licitaţie nu au fost depuse cel puţin două oferte valabile, locatorul este obligat să anuleze procedura şi să organizeze o nouă licitaţie 馬 termen de 5 zile. Anunţul pentru organizarea unei noi licitaţii va fi publicat cu cel puţin 15 zile calendaristice 馬ainte de termenul limită pentru depunerea ofertelor.

n situaţia 馬 care la a doua licitaţie se 馬registraeză tot o singură ofertă valabilă se va proceda la negociere directă.

Dacă din diferite motive licitaţia se am穎ă, se revocă sau se anulează, decizia de am穎are se va comunica ofertanţilor.

n acest caz ofertanţilor li se va 馬apoia 馬 termen de cinci zile garanţia de participare la licitaţie şi contravaloarea documentaţiei de licitaţie pe baza unei cereri scrise şi 馬registrată la Primaria Municipiului Vatra Dornei.

VI. LITIGII

Litigiile de orice fel, care decurg din executarea prezentului se vor rezolva pe cale amiabilă sau de către instanţele judecătoreşti competente.

Nerespectarea oricărei clauze cuprinse 馬 prezentul caiet de sarcini, constituie condiţie de respingere a ofertei.

Prin depunerea ofertei, toate condiţiile impuse prin caietele de sarcini se consideră 馬suşite de ofertant.