ROMŚNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRŚRE

privind  aprobarea sumelor necesare deplasarii unui grup de copii de la sectia tenis de masa din cadrul Clubului Municipal “Dorna” la Competitia Nationala de Tenis- juniori, trofeul memorial “Cornel Macovei” Iasi

 

            Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, Judetul Suceava

intrunit in sedinta ordinara de 29.08.2013

 

          AvČnd Ēn vedere expunerea de motive prezentată de catre Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

          Žn conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale;

          Žn temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d” şi alin.6 lit.”a”pct.  5,6 precum şi art. 45 alin.1 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale -republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art. 1  Se aprobă alocarea sumei de 1500 de lei pentru deplasarea unui grup de copii de la sectia tenis de masa din cadrul Clubului Municipal “Dorna” la Competitia Nationala de Tenis- juniori, trofeul memorial “Cornel Macovei” Iasi care se va desfasura  in perioada 30.08.2013-02.09.2013.

          Art. 2  Suma alocată conform art.1 va fi suportată din  bugetul local pe baza de documente justificative.

        Art. 3  Primarul municipiului, prin Serviciul buget-contabilitate va duce la Ēndeplinire prevederile prezentei hotărČri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                    SCRIPCARU CORNELIU

      

                                                       Contrasemneaza,

                     Secretarul municipiului

         Vasile Turcu

Vatra Dornei

29.08.2013

Nr.152