ROMåNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRåRE

privind aprobarea vanzarii, fără licitaţie publică a suprafetei de 505 mp teren, aferent  constructiei proprietate privata, cu respectarea dreptului de preempţiune pentru SC GIMIL SERV SRL,  teren situat ”n Str. Republicii, nr.3

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, Judetul Suceava

intrunit in sedinta ordinara de 29.08.2013

 

Av‰nd ”n vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

ën conformitate cu prevederile art.123 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală-Republicată;

ën temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. ÒcÓ şi alin.5 lit.ÓbÓ şi art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se atesta apartenenta la domeniul privat al Municipiului Vatra Dornei  a suprafetei de 505 mp teren situat in Str.Republicii nr.3, identic cu nr. cadastral 387/1 din CF 32061.

Art.2 Se aprobă v‰nzarea fara licitatie publica a  suprafeţei de 505 mp teren situat ”n Str.Republicii nr.3,  identic cu  nr. cadastral 387/1 din CF 32061- aferent constructiei proprietate privata, cu respectarea dreptului de preempţiune pentru SC GIMIL SERV SRL.

Art. 3 Se aproba si se insuseste raportul de evaluare al terenului descries la art.1 intocmit de catre Ing. Ing.Bargaoanu Gabriel.

Art.4  Preţul terenului de la art.1,  este 26 euro/mp, conform  raportului de evaluare, cu achitarea integrala la momentul incheierii contractului de vanzare-cumparare.

Art.5 Cumpărătorul va suporta cheltuielile v‰nzării şi  de publicitate imobiliară. 

Art.6 Primarul municipiului, prin Compartimentul Cadastru şi Compartimentul Juridic, va duce la ”ndeplinire prevederile prezentei hotăr‰ri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                    SCRIPCARU CORNELIU

 

             Contrasemneaza,

                     Secretarul municipiului

         Vasile Turcu

Vatra Dornei

29.08.2013

Nr.153