ROMŚNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRŚRE

privind  prelungirea contractului de comodat  pentru spatiul situat in str. Luceafărului nr.12, proprietatea Municipiului Vatra Dornei,  către Fundaţia Cultural Artistica “Dorna Dorului”Vatra Dornei

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, Judetul Suceava

intrunit in sedinta ordinara de 29.08.2013

 

            AvČnd Ēn vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Žn conformitate cu prevederile art.49 din OG nr.26/2000 cu privire la asociatii si fundatii;

Žn temeiul dispoziţiilor art. 124 precum si art.36 alin.(2) lit.(d) si alin.6 lit.a pct.1,4,5 precum şi art. 45 alin. (3) si art.115 alin.1 lit.”b” din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale;

HOTĂRĂŞTE:

       Art.1Se aproba prelungirea contractului de comodat nr.17.287/16.05.2007, pentru spatiul situat in Str.Luceafarului nr.12, in suprafata de 20,80 mp, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, Fundatiei Cultural-Artistice “Dorna Dorului” Vatra Dornei.

       Art. 2 Contractul de comodat se va incheia pentru o perioada de 4 ani cu posibilitate de prelungire, incepand cu 01.09.2013.

      Art. 3 Primarul municipiului, prin Serviciul Venituri, va duce la Ēndeplinire prevederile prezentei hotărČri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                    SCRIPCARU CORNELIU

 

             Contrasemneaza,

                             Secretarul municipiului

            Vasile Turcu

Vatra Dornei

29.08.2013

Nr.154