ROMNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL

AL MUNICIPIULUI VATRA DORNEI

 

HOTĂRRE

PRIVIND COMPLETAREA ART.5 ALIN.1 AL HCL NR.129/2013 PRIVIND   APROBAREA UNOR MASURI N VEDEREA NTOCMIRII LISTEI DE PRIORITĂŢI PENTRU LOCUINŢELE SOCIALE, DESTINATE FAMILIILOR EVACUATE SAU CARE URMEAZĂ A FI EVACUATE DIN LOCUINŢELE RETROCEDATE N NATURĂ FOŞTILOR PROPRIETARI, DIN FONDUL SPECIAL CONSTRUIT CONFORM OUG NR.74/2007

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, Judetul Suceava

intrunit in sedinta ordinara de 29.08.2013

 

          Avnd n vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Ţinnd cont de Legea 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe trecute n proprietatea statului cu modificările ulterioare, precum si de Legea 10/ 2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate n mod abuziv n perioada 6 martie 1945 – 20 decembrie 1989, republicata cu modificările si completările ulterioare,

            - in temeiul prevederilor art.1 al.(2) din  Ordonanţa de Urgenta a Guvernului nr.74/2007 privind  asigurarea fondului de locuinte sociale destinate chiriasilor evacuati sau care urmeaza a fi evacuati din locuintele retrocedate  fostilor proprietari aprobata prin Legea nr.84/2008;

            n conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.c), lit.d); alin.5 lit.a) – lit.b), alin.6 lit.a) pct.5, pct.17; alin.6 lit.e) şi ale art.45 alin.3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

     Art.1  Se aproba completarea art.5 alin.1 al HCL nr.129/2013 privind   aprobarea unor masuri n vederea ntocmirii listei de priorităţi pentru locuinţele sociale, destinate familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţele retrocedate n natură foştilor proprietari, din fondul special construit conform OUG nr.74/2007, dupa cum urmeaza:

     Dosarele  pentru locuinte sociale depuse pana la 1 iunie 2013 vor fi actualizate in termen de 45  de zile de la data prezentei, cu documentele mentionate prin HCL nr.129/2013.

      Art.2 Celelalte prevederi al HCl nr.129/2013 raman valabile.

     Art.3 Primarul, prin Compartimentul locativ, va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                    SCRIPCARU CORNELIU

 

             Contrasemneaza,

                                 Secretarul municipiului

            Vasile Turcu

Vatra Dornei

29.08.2013

Nr.155