ROMŚNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRŚRE

privind modificarea HCL nr.136/2013, privind “aprobarea cheltuielilor  aferente organizarii Stagiunii de Vara cu Fanfara Forumului German din Bistrita Nasaud

 

           Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, Judetul Suceava

intrunit in sedinta ordinara de 29.08.2013

 

          AvČnd Ēn vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

          Žn conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006- privind  finanţele publice locale;

          Žn temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d”  şi alin. (6) lit.”a” pct. 5,6 precum şi art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale -Republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

        Art. 1 Se aprobă suplimentarea sumelor necesare organizarii Stagiunii de Vara cu Fanfara Forumului German din Bistrita Nasaud cu suma de 400 de lei reprezentand diferenta  cheltuielilor  de transport.

          Art. 2  Suma alocata conform art.1 va fi decontate pe baza unor documente justificative.

          Art. 3 Primarul municipiului, prin Directia economica, va duce la Ēndeplinire prevederile prezentei hotărČri.

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                    SCRIPCARU CORNELIU

 

             Contrasemneaza,

                     Secretarul municipiului

            Vasile Turcu

 

Vatra Dornei

29.08.2013

Nr.156