ROMåNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRåRE

privind  aprobarea vanzarii , fără licitaţie publică, a suprafetei de 41 mp teren aferent constructiei,  teren situat in Str.Dornelor nr.10, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru  SC ALNICO SRL

                                               

 

           Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, Judetul Suceava

intrunit in sedinta ordinara de 29.08.2013

 

Av‰nd ”n vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

ën conformitate cu prevederile art.123 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală-Republicată;

ën temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. ÒcÓ şi alin.5 lit.ÓbÓ şi art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă v‰nzarea fara licitatie publica a  suprafeţei de 41  mp teren situat ”n Str.Dornelor nr.10 catre SC ALNICO SRL, aferent constructiei proprietate personala a acesteia, identic cu nr.cadastral 32021   din CF 32021

Art. 2  Preţul terenului de la art.1, este de 45 euro/mp, conform HCL nr.130/2012 privind  aprobarea preţurilor terenurilor din domeniul privat al municipiului Vatra Dornei, cu achitarea integrala in momentul incheierii contractului .

Art.3 Cumpărătorul va suporta cheltuielile v‰nzării şi  de publicitate imobiliară. 

Art.4 Cu data prezentei se abroga HCL nr.209/2009  si  inceteaza de drept contractul de concesiune nr.4477/22.02.2010.

Art.5 Primarul municipiului, prin Compartimentul Cadastru şi Compartimentul Juridic, va duce la ”ndeplinire prevederile prezentei hotăr‰ri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                    SCRIPCARU CORNELIU

 

             Contrasemneaza,

                     Secretarul municipiului

            Vasile Turcu

 

Vatra Dornei

29.08.2013

Nr.158