ROMåNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRåRE

privind aprobarea unui ajutor de urgenţă  pentru Racolta Paul Iulian pentru efectuarea unui tratament medical

 

            Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, Judetul Suceava

intrunit in sedinta ordinara de 29.08.2013

 

 

            Av‰nd ”n vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            ën conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006- privind  finanţele publice locale,   cu modificările  şi completările ulterioare;

            ën temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. ÒdÓ, alin.(6) lit.,,aÓ pct.2 precum  şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale republicată;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

         Art. 1 Se aprobă alocarea sumei de 500 de lei,  ajutor de urgenţă pentru  Racolta Paul Iulian, ”n vederea efectuării  unui tratament medical.

          Art. 2  Suma alocată conform art.1 va fi suportată din  bugetul local pe baza de documente justificative.

          Art. 3 Primarul, prin Serviciul de Asistenţă Socială şi Direcţia buget-contabilitate, va duce la ”ndeplinire prevederile prezentei hotăr‰ri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                    SCRIPCARU CORNELIU

      

                                                              Contrasemneaza,

                     Secretarul municipiului

         Vasile Turcu

 

Vatra Dornei

29.08.2013

Nr.160