ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea vanzarii fără licitaţie publică a suprafetei de 443 mp teren, aferent constructiilor, curtii si cale de acces, cu respectarea dreptului de preempţiune pentru  Stefanescu Constantin, teren situat in Str.Molidului, nr.16

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

 intrunit in sedinta ordinara in data de  30 septembrie  2013

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.123 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală-Republicată;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” şi alin.5 lit.”b” şi art. 45 alin.(1) si (3) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă vânzarea fara licitatie publica a  suprafeţei de 443 mp teren situat în Str.Molidului nr.16,  identic cu  nr. Cadastral 31939 din CF 31939 in suprafata de 243 mp aferent  locuintei proprietate privata  si suprafata de 200 de mp identic cu nr.cadastral 34866 din CF 34866- reprezentand curte, cu respectarea dreptului de preempţiune pentru Stefanescu Constantin si Niculina.

Art. 2  Preţul terenului de la art.1, se stabileşte la 15 euro/mp, conform HCL nr.130/2012 aprobarea preţurilor terenurilor din domeniul privat al municipiului Vatra Dornei  cu  achitarea unui avans de 30% la momentul incheierii contractului de vanzare-cumparare iar restul sumei in 6 rate lunare egale.

Art.3 Cumpărătorul va suporta cheltuielile vânzării şi  de publicitate imobiliară. 

Art.4 Primarul municipiului, prin Compartimentul Cadastru şi Compartimentul Juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

   MARIANA OBREJA                                         

      

                 Contrasemneaza,

                  Secretarul municipiului

      Vasile Turcu

 

Vatra Dornei

30.09.2013

Nr.164