ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind  completarea HCL nr.144/2012 privind “desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în cadrul Consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ din municipiul Vatra Dornei”

 

 Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

 intrunit in sedinta ordinara in data de  30 septembrie  2013

 

 Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

 Conform prevederilor din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale si a art. 36 alin. (2) lit. “d”, alin.(6) lit.,,a”pct.1 din Legea nr. 215/2001 republicată – a administraţiei publice locale;

În temeiul prevederilor art.115 alin. 1 lit. ,,b” precum şi ale art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 republicată – a administraţiei publice locale;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1 Se completeaza HCL nr.144/2012 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local al municipiului Vatra Dornei in cadrul Consiliilor de administratie ale unitatilor de invatamant din municipiul Vatra Dornei, dupa cum urmeaza:

a)     Boca Roman -  consilier local, Scoala cu cls I-VIII nr. 1

b)  Ungureanu Costel -  consilier local, Scoala cu cls I-VIII nr. 2

b)    Apetrii Gheorghe - consilier local, Scoala cu cls I-VIII nr. 4

c)     Ripan Marius -  consilier local, Gradinita cu program prelungit nr. 1

d)   Romanica Tirel -  consilier local, Gradinita cu program normal nr. 4

e)      Simireanu-Timinschi Serenela - consilier local, Liceul teoretic Ion Luca

                        Mateiciuc Ilie - Consilier local

                       Apetrii Gheorghe - Consilier local

f)       Benchea Maxim Sinziana - consilier local, Grup Scolar Vasile Deac

g)      Forfota Danut- consilier local, Clubul Sportiv Scolar V. Dornei

h)      Apetrii Gheorghe - consilier local, Clubul Sportiv Scolar V. Dornei

i)   Candrea Dumitru - consilier local, Clubul Copiilor

  Art. 2  Primarul municipiului şi consilierii nominalizaţi, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                MARIANA OBREJA

      

                 Contrasemneaza,

                  Secretarul municipiului

      Vasile Turcu

 

Vatra Dornei

30.09.2013

Nr.166