ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTARARE

privind aprobarea documentatiei puz+rlu(regulament local de urbanism aferent puz), in vederea construirii centru hipermagazin, parcare, functii tehnice aferente, solutie trafic, totem/panouri publicitare, stand imbiss, organizare santier, imprejmuire, in intravilanul municipiului vatra dornei, str.22 decembrie beneficiar: SC REGNAFOR SA

 

          Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

         intrunit in sedinta ordinara in data de  30 septembrie  2013

 

 

 Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;Certificatul de urbanism nr.15.259/23.07.2013 ;

In conformitate cu  art.32 din  Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si de urbanism, cu modificarile si completarile ulterioare, art.25, alin.1 si  art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si  urbanismului, cu modificarile si completarile ulterioare; art.2 alin.2 din Legea nr.50/1991  privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata cu modificarile si completarile ulterioare; art.36, alin.5, lit.c si art. 45, alin.2, lit.e, din Legea  nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicata;

 

H O T A R A S T E:

 

Art.l Se aproba documentatia de urbanism  PUZ+RLU(Regulament Local de Urbanism aferent PUZ), in vederea construirii Centru Hipermagazin, Parcare, Functii Tehnice aferente, Solutie trafic, Totem/panouri publicitare, Stand Imbiss, Organizare santier, Imprejmuire, in intravilanul municipiului Vatra Dornei, str.22 decembrie, beneficiar: SC REGNAFOR SA, pe un teren proprietatea privata  a acesteia. Suprafata terenului studiat prin P.U.Z. este  de 13.508 mp, identic cu nr.cadastral 34756 din CF 34756, 3075/2 din CF 33084 si pt 34014 din CF 34014.Indicatorii urbanistici conform PUZ + RLU sunt : P.O.T. = 45%, C.U.T. = 0,45mdADC/mp teren, regim maxim de inaltime – 8,50m.

Anexa – plansa de reglementari urbanistice nr. P2 – face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Prezenta documentaţie de urbanism are valabilitate de 36 luni de la data aprobării acesteia în Consiliului Local al Municipiului Vatra Dornei.

Art.3 Primarul municipiului, prin Serviciul de Urbanism, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

                                               PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                   MARIANA OBREJA

                                                

      

                 Contrasemneaza,

                            Secretarul municipiului

      Vasile Turcu

Vatra Dornei

30.09.2013

Nr.167