ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea deplasării şi a cheltuielilor  aferente deplasării la Chisinau a grupului folcloric de copii „Plaiurile Dornelor” din cadrul Clubului Copiilor şi Elevilor Vatra Dornei, pentru a participa la Festivalul international de dans pentru copii

                                                          

 

          Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

         intrunit in sedinta ordinara in data de  30 septembrie  2013

 

          Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

          În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006- privind  finanţele publice locale;

          În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d”  şi alin. (6) lit.”a” pct. 5,6 precum şi art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale -Republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

          Art. 1 Se aprobă alocarea  sumei de 1000 lei, în vederea deplasarii  a grupului folcloric de copii „Plaiurile Dornelor” din cadrul Clubului Copiilor şi Elevilor Vatra Dornei, la Chisinau pentru a participa la Festivalul international de dans pentru copii.

        Art.2  Sumele alocate conform art.1 vor fidecontate pe baza de documente justificative.

        Art. 3 Primarul, prin Directia economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                     MARIANA OBREJA

      

                 Contrasemneaza,

                  Secretarul municipiului

      Vasile Turcu

 

 

 

Vatra Dornei

30.09.2013

Nr.168