ROMÂNIA

JUDETUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordul de parteneriat pentru infiintarea unui Pact Teritorial

pentru Investitii Integrate in arealul desemnat din judetul SUCEAVA pentru perioada 2014-2020, intre Municipiul Vatra Dornei si partenerii teritoriului desemnat

 

            Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

         intrunit in sedinta ordinara in data de  30 septembrie  2013

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Având în vedere că strategiile teritoriale integrate joacă un rol esenţial în realizarea obiectivului  unei Europe inteligente, durabile şi favorabile incluziunii, prevăzut de strategia Europa 2020, şi consolidarea procesului de programare strategică pentru perioada 2014-2020.

Abordarea acordărilor finanţărilor pentru perioada 2014-2020 se bazează pe crearea de Investiţii Teritoriale Integrate -  ITI.  Organismul care gestionează ITI va  deveni organism de implementare pentru toate Programele Operaţionale, având alocate sume pentru proiecte integrate zonale.

Strategia de dezvoltare urbană sau teritorială necesită o abordare integrată pentru că implică investiții în cadrul mai multor axe prioritare aferente unuia sau mai multor programe operaționale, acțiunile sprijinite de fonduri ar trebui desfășurate sub forma unei investiții teritoriale integrate într-un program operațional.

Diversele dimensiuni ale vieţii urbane – economică, socială, culturală şi de mediu – sunt strâns  legate între ele şi succesul în materie de dezvoltare urbană poate fi atins numai prin intermediul unei abordări integrate. Trebuie combinate măsuri privind renovarea fizică a zonelor urbane cu măsuri  care promovează educaţia, dezvoltarea economică, incluziunea socială şi protecţia mediului. În plus,  dezvoltarea unor parteneriate puternice între cetăţenii de la nivel local, societatea civilă, economia locală şi diversele niveluri de guvernare reprezintă o cerinţă obligatorie.

In temeiul art.45 alin. (1), art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr.215/2001, Legea privind Administraţia Publică Locală, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,  cu un număr de  voturi ‘’pentru’’, adoptă următoarea :

 

H O T Ă R Ă Ş T E

 

Art.1 Se aprobă participarea Municipiului Vatra Dornei in Pactul Teritorial pentru Investitii Integrate in arealul desemnat din judetul Suceava  prin aderarea la GRUPUL DE INITIATIVA LOCALA ITI SUCEAVA;

Art. 2  Se aproba acordul de parteneriat a intre Municipiul Vatra Dornei si partenerii GRUPULUI DE INITIATIVA LOCALA ITI SUCEAVA compus din localitatile mentionate in anexa nr. 1;

Art. 3 Se aproba semnarea acordului de parteneriat, prezentat in anexa nr. 2, intre Municipiul Vatra Dornei si partenerii GRUPULUI DE INITIATIVA LOCALA ITI SUCEAVA pentru infiintarea Pactului Teritorial conform prevederilor Regulamentului Parlamentului European si Consiliului  Com(2013) 246 Final/2013 si Cadrului Strategic Comun 2014 – 2020 Swd(2012) 61 Final;

Art. 4 Se aproba initirea procedurilor in conformitate cu reglementarile OUG 34/2006 privind Achizitiile Publice pentru selectia unui consultant in vederea incheierii unor servicii de consultanta strategica pentru realizarea unei strategii de dezvoltare locala pentru perioada 2014-2020.

Art. 5 Primarul municipiului Vatra Dornei, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                    MARIANA OBREJA

      

                 Contrasemneaza,

                  Secretarul municipiului

      Vasile Turcu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vatra Dornei

30.09.2013

Nr.169