ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea completarii criteriilor de atribuire a terenurilor pentru construirea de locuinte proprietate persoanal conform Legii nr.15/2003

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, Suceava,

intrunit in sedinta ordinara in data de 30 ianuarie 2013

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.1 alin.3 Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală şi ale art.2 din HG nr.896/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/2003;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” şi  alin.5 lit.2, art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1 Se completeaza art.2 din HCL nr.31/2004 cu urmatoarele criterii de atribuire a loturilor conform Legii nr.15/2003 astfel
    1.Solicitantii trebuie sa faca dovada  achitarii la zi a datoriilor catre bugetul local(prin certificat fiscal).

    2.Solicitantii trebuie sa faca dovada posibilitatii construirii unei locuinte (prin adeverinte de salarizare, extrase de cont, s.a.)

Art. 3 Primarul municipiului, prin Serviciul Cadastru, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                   COJOCARU NICUSOR

      

                 Contrasemneaza,

                     Secretarul municipiului

      Vasile Turcu

 

 

 

Vatra Dornei

30.01.2013

Nr.17