ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui in suprafata de 124 mp,  teren proprietatea Municipiului Vatra Dornei, domeniul privat

 

          Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

         intrunit in sedinta ordinara in data de  30 septembrie  2013

 

        Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            În temeiul art. 36  alin.2 lit.c si alin. (5) lit. b), art. 45 alin. (3)  şi art.  123 alin. (1), (2)  din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

            Art. 1 - Se aprobă vânzarea prin licitaţie publică a unui teren apartinand Municipiului Vatra Dornei, domeniul privat, in suprafata de 124 de mp,  identic cu nr.cadastral 34923 din CF 34923 situat in Str.Negresti nr.51B.

            Art.2  Se aprobă caietul de sarcini al licitatiei publice şi instrucţiunile pentru ofertanţi, conform anexei  la prezenta hotărâre.

            Art.3 – Vanzarea cumpararea se va face prin acte incheiate in forma autentica iar cheltuielile ocazionate de perfectarea actelor de vânzare cumpărare vor  fi suportate de  cumpărător.

Art. 4 Primarul Municipiului Vatra  Dornei, prin compartimentul cadastru, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                   MARIANA OBREJA

       

                 Contrasemneaza,

                           Secretarul municipiului

      Vasile Turcu

 

 

 

 

 

Vatra Dornei

30.09.2013

Nr.170