ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea cheltuielilor  aferente deplasării Asociatiei Studentilor Europeni din Iasi prin Grigoriu Florin, la seminarul International din Dloni Lozen-Bulgaria

                                                          

 

            Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

         intrunit in sedinta ordinara in data de  30 septembrie  2013

 

          Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

          În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006- privind  finanţele publice locale;

          În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d”  şi alin. (6) lit.”a” pct. 5,6 precum şi art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale -Republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

       Art. 1 Se aprobă alocarea  sumei de 1300 lei, în vederea deplasarii  Asociatiei Studentilor Europeni din Iasi prin Grigoriu Florin, la seminarul International din Dloni Lozen-Bulgaria.

        Art.2  Suma alocata conform art.1 va fi decontata pe baza de documente justificative.

        Art. 3 Primarul, prin Directia economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                    MARIANA OBREJA

      

                 Contrasemneaza,

                  Secretarul municipiului

      Vasile Turcu

 

 

Vatra Dornei

30.09.2013

Nr.173