ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea vanzarii fără licitaţie publică a suprafetei de 62 mp teren, aferent constructiei, si  curte, cu respectarea dreptului de preempţiune pentru Ciuban Puiu si Cecilia, teren situat in Str.Republicii, nr.38

            Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

         intrunit in sedinta ordinara in data de  30 septembrie  2013

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.123 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală-Republicată;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” şi alin.5 lit.”b” şi art. 45 alin.(1) si (3) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă vânzarea fara licitatie publica a  suprafeţei de 62 mp teren situat în Str.Republicii, nr.38  identic cu parte din nr. Cadastral  34798 din CF 34798  si parte din nr.cadastral 30260 din CF 30260 aferent  locuintei proprietate privata, cu respectarea dreptului de preempţiune pentru  Ciuban Puiu si Cecilia.

Art. 2  Preţul terenului de la art.1, se stabileşte la 45 euro/mp, conform HCL nr.130/2012 aprobarea preţurilor terenurilor din domeniul privat al municipiului Vatra Dornei  cu achitarea integrala la momentul incheierii contractului de vanzare-cumparare.

Art.3 Cumpărătorul va suporta cheltuielile vânzării şi  de publicitate imobiliară. 

Art.4 Primarul municipiului, prin Compartimentul Cadastru şi Compartimentul Juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                

      

                 Contrasemneaza,

                  Secretarul municipiului

      Vasile Turcu

 

 

Vatra Dornei

30.09.2013

Nr.176