ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

Privind modificarea si completarea HCL nr.144/2013 privind „ aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui teren in suprafata de 402 mp, teren situat in Str.Mihai Eminescu nr.8, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, domeniul privat”

 

            Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

         intrunit in sedinta ordinara in data de  30 septembrie  2013

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.123 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală-Republicată;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” şi alin.5 lit.”b” şi art. 45 alin.(1) si (3) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aprobă modificarea si completarea HCL nr.144/2013 privind „ aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui teren in suprafata de 402 mp, teren situat in Str.Mihai Eminescu nr.8, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, domeniul privat”, astfel:

Se aproba insusirea raportului de evaluare actualizat, intocmit de catre ing.Bargaoanu Gabriel, conform anexei la prezenta hotarare.

Art.2 Pretul terenului  este de 12,19  euro/mp conform raportului de evaluare intocmit de catre ing.Bargaoanu Gabriel, conform anexei la prezenta hotarare.

Art.3 Se actualizeaza caietul de sarcini cu pretul actualizat conform raportului de evaluare.

            Art.4 – Celelalte prevederi ale HCL nr.144/2013, raman valabile.

Art.5 Primarul municipiului, prin Compartimentul Cadastru şi Compartimentul Juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                MARIANA OBREJA

      

                 Contrasemneaza,

                  Secretarul municipiului

      Vasile Turcu

 

 

Vatra Dornei

30.09.2013

Nr.177