ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind completarea HCL nr.152/2013 privind”aprobarea sumelor necesare deplasarii unui grup de copii de la sectia tenis de masa din cadrul Clubului Municipal “Dorna” la Competitia Nationala de Tenis- juniori, trofeul memorial “Cornel Macovei” Iasi” 

 

            Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

         intrunit in sedinta ordinara in data de  30 septembrie  2013

 

          Având în vedere expunerea de motive prezentată de catre Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

          În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale;

          În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d” şi alin.6 lit.”a”pct.  5,6 precum şi art. 45 alin.1 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale -republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art. 1  Se aprobă suplimentarea sumei pentru deplasarea unui grup de copii de la sectia tenis de masa din cadrul Clubului Municipal “Dorna” la Competitia Nationala de Tenis- juniori, trofeul memorial “Cornel Macovei” Iasi care a avut loc in perioada 30.08.2013-02.09.2013 cu 1000 de lei.

          Art. 2  Suma alocată conform art.1 va fi suportată din  bugetul local pe baza de documente justificative.

        Art. 3  Primarul municipiului, prin Serviciul buget-contabilitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                    MARIANA OBREJA

      

                 Contrasemneaza,

                  Secretarul municipiului

      Vasile Turcu

 

Vatra Dornei

30.09.2013

Nr.179