ROMÂNIA                                       

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 HOTĂRÂRE

privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor aparţinând domeniului privat al municipiului Vatra Dornei

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, Suceava,

intrunit in sedinta ordinara in data de 30 ianuarie 2013

 

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;  

        Conform cu prevederile  art. 36 alin. (1) din Legea nr. 18/1991, a fondului funciar rep. cu modificările şi completările ulterioare precum şi art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia cu modificările şi completările ulterioare;

       În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. c , art. 121  , art.115 alin.(1) lit. b precum şi art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale -Republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

                Art. 1 Se aprobă si se insuseste inventarul parţial al terenurilor aparţinând domeniului privat al municipiului Vatra Dornei, conform anexei la prezenta hotărâre, în vederea înscrierii în Registrele de publicitate imobiliară.
            Art. 2 Primarul municipiului,  prin compartimentele de specialitate din cadrul aparatului  primarului va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                   COJOCARU NICUSOR

      

                 Contrasemneaza,

                     Secretarul municipiului

      Vasile Turcu

 

 

 

 

 

Vatra Dornei

30.01.2013

Nr.18

 

 Anexa inventar

Nr.crt.

Parcela

Carte funciara

Proprietar tabular

Detinator

Suprafata

Act anexat

Observatii

Categoria de folosinta

1.

1CC

2851

Statul Roman

Municipiul Vatra Dornei-

8083mp

Plan de situatie intocmit de ing.Cirnu Gavril

Str..Mihai Eminescu

Curti constructii

2.

1CC

2518

Statul Roman

Municipiul Vatra Dornei-

482mp

Plan de situatie intocmit de ing.Cirnu Gavril

Str.Tudor Vladimirescu

Curti constructii

3.

1CC

2477

Statul Romna

Municipiul Vatra Dornei-

750mp

Plan de situatie intocmit de ing.Cirnu Gavril

Str.Tudor Vladimirescu

Curti constructii

4.

1CC

4180

Statul Roman

Municipiul Vatra Dornei-

5662mp

Plan de situatie intocmit de ing.Cirnu Gavril

Str.Parcului

Curti constructii

5

420/2

30106

Statul Roman

Municipiul Vatra Dornei-

612 mp

Plan de situatie intocmit de ing.Eugenia Borgovan

Str.Luceafarului nr.2

Curti constructii

6

1CC

1272

Statul roman

Municipiul Vatra-Dornei

132mp

Plan de situatie intocmit de ing.Sandulean Ticsa Andra

Str.Unirii, nr.39

Curti constructii

7

763/2

1272

Statul roman

Municipiul Vatra-Dornei

87 mp

Plan de situatie intocmit de ing.Sandulean Ticsa Andra

Str.Unirii, nr.39

Curti constructii