ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea atribuirii in folosinta gratuita a unui spatiu situat in Str.Luceafarului nr.12, catre Fundaţia Cultural Artistica “Dorna Dorului”Vatra Dornei,cu destinatia de sediu social

 

            Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

         intrunit in sedinta ordinara in data de  30 septembrie  2013

 

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.124 din Legea nr.215/2001-a administraţiei publice locale – Republicată;

În temeiul dispoziţiilor art.36 alin.(2) lit.”c” şi alin.5 lit.”a”, precum şi art 45 alin.1 din Legea nr.215/2001-a administraţiei publice locale - Republicată ;

 

 

H O T A R A S T E:

 

Art.1 Se aproba atribuirea spatiului in suprafata de 20 mp, catre Fundaţia Cultural Artistica “Dorna Dorului”Vatra Dornei situat in municipiul Vatra Dornei, str.Luceafarului, nr.12, avand destinatia de sediu  social.

Art.2 Durata  comodatului  este de 4 ani, începând cu  1 octombrie 2013.

 Art.3 Cu data prezentei se revoca HCL nr.154/2013.

Art.4 Primarul municipiului, prin Serviciul Venituri, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                    MARIANA OBREJA

      

                 Contrasemneaza,

                  Secretarul municipiului

      Vasile Turcu

 

 

 

Vatra Dornei

30.09.2013

Nr.180