ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea cofinanţării Concursului Interjudeţean de matematică- Memorialul Ştefan Dîrţu”ediţia a XV-a şi a Concursului Judeţean de informatică-ediţia a VIII-a

 

 Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

         intrunit in sedinta  ordinara in data  de  31 octombrie  2013

 

          Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

          În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale;

          În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d” şi alin.6 lit.”a”pct.  1, 5, precum şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale -Republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

          Art. 1  Se aprobă cofinanţarea Concursului Interjudeţean de matematică- Memorialul Ştefan Dîrţu”ediţia a XV-a şi a Concursului Judeţean de informatică-ediţia a VIII-a , care se va desfăşura în data de 14 decembrie, la Liceul Teoretic Ion Luca -Vatra Dornei cu suma de 12.000 lei.

           Art. 2 Suma alocata va fi decontata pe baza documentelor justificative.

          Art. 3 Primarul municipiului, prin Direcţia buget-contabilitate şi Liceul teoretic Ion Luca va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                    MARIANA OBREJA

      

                 Contrasemneaza,

                  Secretarul municipiului

      Vasile Turcu

 

Vatra Dornei

31.10.2013

Nr.184