ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 HOTĂRÂRE

 Privind aprobarea concesionarii suprafetei de 20 mp catre Samoila Melania, teren situat in Str.Barnarel, Bl.15, ap.1, in vederea extinderii locuintei proprietate persoanala

 

 Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

         intrunit in sedinta  ordinara in data  de  31 octombrie  2013

 

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            În conformitate cu prevederile art.15 lit.,,e” din Legea nr.50/1991 privind autorizarea construcţiilor, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” , alin. (5) lit. ,,b” precum şi  art. 45 alin.3 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

         Art. 1  Se aprobă concesionarea, fără licitaţie publică, a unei  suprafeţe de 20 mp teren,  situat în stradaBarnarel, Bl.15, ap.1, parter, identic cu  nr.cadastral 34917 din CF 34917 către Samoila Melania, in vederea extinderii apartamentului proprietate privata a acestiea.

          Art. 2 Durata concesiunii este de 49 de ani cu posibilitatea de prelungire.

        Art. 3 Nivelul redevenţei   este de 20 euro /mp, conform HCL nr.130/2012 privind  aprobarea preţurilor terenurilor din domeniul privat al municipiului Vatra Dornei, cu plata  integral la momentul incheierii contractului de concesiune, la cursul leu/euro din ziua plăţii.

        Art. 4 Primarul municipiului, prin Serviciul Cadastru şi Serviciul venituri, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                    MARIANA OBREJA

      

                 Contrasemneaza,

                  Secretarul municipiului

      Vasile Turcu

 

Vatra Dornei

31.10.2013

Nr.185