ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea schimbului de terenuri între

Municipiul Vatra Dornei si SC DORNA ECO HOUSE SRL VATRA DORNEI

 

 Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

         intrunit in sedinta  ordinara in data  de  31 octombrie  2013

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.1763-1765 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit."b" , alin.(2) lit."d", alin.(6) lit."a", pct.9, precum şi  art.121 alin.(4),  art. 45 alin.3, art.115 lit.,,b"  din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale –Republicata cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aprobă schimbul suprafeţei de 2000 mp teren situat în Str.Oborului, proprietatea privată a Municipiului Vatra Dornei, cu suprafata de 2185 mp situat în Str.Unirii, proprietatea SC DORNA ECO HOUSE SRL Vatra Dornei,   în vederea realizarii obiectivului de investiţii ,,Centru de Colectare Publică”, aferent proiectului ,, Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Suceava”.

Art.2 Terenul descris la art.1 se identifică după cum urmează:   parcela cu nr.cadastral 34754  în suprafată de 2000 de mp  – având ca proprietar tabular Municipiul Vatra Dornei, si  parcela topo cu nr.cadastral 35019 din CF 35019 având ca proprietar tabular SC DORNA ECO HOUSE SRL VATRA DORNEI.

Art.3 Se însuşesc rapoartele de evaluare pentru terenurile care fac obiectul schimbului prevazut la art.1, întocmite de catre evaluator autorizat ing.Bargaoanu Gabriel.

Art.4  Cheltuielile ocazionate cu efectuarea schimbului, vor fi suportate de către  Municipiul Vatra Dornei.

Art.5 Se împuterniceşte Primarul municipiului Vatra Dornei,  să semneze actul autentic de schimb terenuri în faţa notarului public, care va fi înscris în registrele de publicitate imobiliară .
              Art.6 Primarul municipiului, prin Compartimentul cadastru, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                    MARIANA OBREJA

      

                 Contrasemneaza,

                          Secretarul municipiului

      Vasile Turcu

Vatra Dornei

31.10.2013

Nr.186