ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea sumei de 2000 de lei catreClubul Sportiv Fudo Vatra Dorneipentru suportarea cheltuielilor de cazare si masa cu ocazia participarii la Campionatul Mondial de Karate Traditional de la PragaCehia

 

         Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

         intrunit in sedinta  ordinara in data  de  31 octombrie  2013

 

          Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

          În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006- privind  finanţele publice locale;

          În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d”  şi alin. (6) lit.”a” pct. 5,6 precum şi art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale -Republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

          Art. 1 Se aprobă alocarea  sumei de 2000 lei, catreClubul Sportiv Fudo Vatra Dorneipentru suportarea cheltuielilor de cazare si masa, cu ocazia participarii la Campionatul Mondial de Karate Traditional de la PragaCehia care se va desfasura in perioada 28 noiembrie -1 decembrie 2013.

         Art. 2  Suma alocata conform art.1 va fi decontata pe baza de documente justificative.

          Art. 3 Primarul, prin Directia economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                    MARIANA OBREJA

      

                 Contrasemneaza,

                          Secretarul municipiului

      Vasile Turcu

Vatra Dornei

31.10.2013

Nr.187