ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTARARE

privind retragerea dreptului de folosinta gratuită, asupra unor loturi de  teren proprietatea municipiului Vatra Dornei, atribuite în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003

 

         Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

         intrunit in sedinta  ordinara in data  de  31 octombrie  2013

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Retinand prevederile Legii nr.15/2003, cu modificările şi completările ulterioare;

Potrivit dispozitiilor art.36 al.2 lit. „b” si alin.4 lit.”e” si 45 alin.3 din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale- cu modificările si completările ulterioare;

 

HOTARASTE:

 

Art.1. Se aproba retragerea dreptului de folosinta gratuită asupra unor loturi de teren proprietatea municipiului Vatra Dornei, atribuite pentru constructia de locuinţe în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003 cu modificările si completările ulterioare, prin HCL nr.170/30.10.2008 pe Str.Petreni si HCL  nr.151/2009 pe Str.Poligonului, conform anexei la prezenta hotarare:

Art.2. Terenul prevăzut la articolul 1, rămâne în administrarea Consiliului local al Municipiului Vatra Dornei, în vederea atribuirii altor persoane îndreptăţite, în functie de ordinea de prioritate.

Art.3. Primarul municipiului, prin Compartimentul cadastru, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                    MARIANA OBREJA

      

                 Contrasemneaza,

                          Secretarul municipiului

      Vasile Turcu

 

 

Vatra Dornei

31.10.2013

Nr.188