ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 HOTĂRÂRE

privind  aprobarea vanzarii imobilului situat in Str.Mihai Eminescu nr.30, ap.6, impreuna cu cota parte indiviza ideala din terenul aferentimobilului, proprietatea Municipiulului Vatra Dornei, cu respectarea dreptului de preemtiune catre Rusu Simona-Minodora

 

         Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

                                  intrunit in sedinta  ordinara in data  de  31 octombrie  2013

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.123 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală-Republicată;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” şi alin.5 lit.”bşi art. 45 alin.(1) si (3) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă vânzarea imobilului situat in Str.Mihai Eminescu, nr.30,ap.6, identic cu nr.cadastral 421/6/0/6 in suprafata de 54,15 mp,  din CF 30418-c1-U4, impreuna cu cota parte indiviza ideala din terenul aferent imobilului, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Rusu Simona Minodora.

            Art. 2  Preţul imobilului de la art.1, se stabileşte la 24.000Ron, conform  raportului de evaluare intocmit de catre Ing.Bargaoanu Gabriel, cu achitarea  unui avans de 50% in momentul inchierii contractului, iar restul in 24 de rate lunare si  dobanda legala a BNR.

Art.3 Cumpărătorul va suporta cheltuielile vânzării şi  de publicitate imobiliară. 

Art.4 Primarul municipiului, prin Compartimentul Cadastru şi Compartimentul Juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                    MARIANA OBREJA

      

                 Contrasemneaza,

                          Secretarul municipiului

      Vasile Turcu

 

Vatra Dornei

31.10.2013

Nr.189