ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL

AL MUNICIPIULUI VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

PRIVIND  APROBAREA REPARTIZARII LOCUINŢELOR SOCIALE, DESTINATE FAMILIILOR EVACUATE SAU CARE URMEAZĂ A FI EVACUATE DIN LOCUINŢELE RETROCEDATE ÎN NATURĂ FOŞTILOR PROPRIETARI, DIN FONDUL SPECIAL CONSTRUIT CONFORM OUG NR.74/2007

 

         Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

                                  intrunit in sedinta  ordinara in data  de  31 octombrie  2013

 

          Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Ţinând cont de Legea 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe trecute în proprietatea statului cu modificările ulterioare, precum si de Legea 10/ 2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 20 decembrie 1989, republicata cu modificările si completările ulterioare,

            - in temeiul prevederilor art.1 al.(2) din  Ordonanţa de Urgenta a Guvernului nr.74/2007 privind  asigurarea fondului de locuinte sociale destinate chiriasilor evacuati sau care urmeaza a fi evacuati din locuintele retrocedate  fostilor proprietari aprobata prin Legea nr.84/2008;

            În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.c), lit.d); alin.5 lit.a) – lit.b), alin.6 lit.a) pct.5, pct.17; şi ale art.45 alin.3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

ART.1   Se aproba lista cu repartizarea  locuinţelor sociale, destinate familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţele retrocedate în natură foştilor proprietari, din fondul special construit conform OUG nr.74/2007, conform anexei la prezenta hotarare.

             ART.2   Primarul municipiului prin aparatul de specialitate va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                    MARIANA OBREJA

      

                 Contrasemneaza,

                          Secretarul municipiului

      Vasile Turcu

 

Vatra Dornei

31.10.2013

Nr.190