ROMĀNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL

AL MUNICIPIULUI VATRA DORNEI

 

HOTARAREA

privind aprobarea Contractului colectiv de munca al angajaţilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Vatra Dornei si al serviciilor publice subordonate

 

         Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,    

       intrunit in sedinta  ordinara in data  de  31 octombrie  2013

 

Avānd īn vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Avānd in vedere prevederile Legii nr.62/2011 a dialogului social, ale Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, modificata si completata, ale Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, modificata si completata;

Īn conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.a), si  alin.3 lit.b), şi ale art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aproba Contractul colectiv de munca al angajaţilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Vatra Dornei si a serviciilor publice subordonate, conform anexei la prezenta hotărāre.

Art. 2.  Se īmputerniceşte primarul Municipiului Vatra Dornei,Ilie Bonches,  sa semneze, pentru Municipiul Vatra Dornei, Contractul colectiv de munca.

Art. 3. Inregistrarea Contractului colectiv de munca la Direcţia de Munca si Protectie Sociala Suceava, se va face prin grija aparatului de specialitate a primarului Municipiului Vatra Dornei.

Art. 4. (1) Orice alta modificare a Contractului colectiv de munca va fi aprobata prin hotărāre a Consiliuluilocal Vatra Dornei, cu excepţia prelungirii acestuia.

(2) Se mandatează  primarul Municipiului Vatra Dornei, sa semneze prelungirea Contractului colectiv de munca.

Art. 5 Contractul colectiv de munca al angajaţilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului, va fi interpretat si va fi aplicat de părţile contractante ca Acord colectiv de munca aplicabil tuturor funcţionarilor publici din aparatul de specialitate al aprimarului Municipiului Vatra Dornei, incheiat in temeiul art. 72 din Legea nr.188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicata.

Art. 6.Primarul municipiului, prin compartimentul resurse umane, va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                    MARIANA OBREJA

      

                 Contrasemneaza,

                          Secretarul municipiului

      Vasile Turcu

 

Vatra Dornei

31.10.2013

Nr.191