ROMÂNIA                        

          JUDEŢUL SUCEAVA

           CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

        VATRA DORNEI

 

 

Hotarare

privind  aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu –PUD

Str.22 Decembrie nr.22

 

         Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,    

       intrunit in sedinta  ordinara in data  de  31 octombrie  2013

 

        Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

In conformitate cu dispoziţiile art. 25, 48 din Legea nr. 350/2001 cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 2, alin. (2) din Legea nr. 50/1991 modificată şi completată
            In temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. c, si alin.(5) lit.c şi ale art. 45 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTARASTE

Art.1. Se aprobă documentaţia : Plan Urbanistic de Detaliu - PUD   in vederea extinderii spatiului commercial , beneficiar SC  Dulgheru FARMVET SRL, conform anexei la prezenta hotarare.

Art.2. Primarul Municipiului, prin Serviciul de urbanism, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                    MARIANA OBREJA

      

                 Contrasemneaza,

                Secretarul municipiului

      Vasile Turcu

 

Vatra Dornei

31.10.2013

Nr.192