ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind  respingerea revocarii HCL nr.153/2013 privind „aprobarea vanzarii, fără licitaţie publică a suprafetei de 505 mp teren, aferent  constructiei proprietate privata, cu respectarea dreptului de preempţiune pentru SC GIMIL SERV SRL,  teren situat în Str. Republicii, nr.3”

 

         Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,    

       intrunit in sedinta  ordinara in data  de  31 octombrie  2013

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.123 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală-Republicată;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” şi alin.5 lit.”bşi art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se  respinge revocarea HCL nr.153/2013 privind „aprobarea vanzarii, fără licitaţie publică a suprafetei de 505 mp teren, aferent  constructiei proprietate privata, cu respectarea dreptului de preempţiune pentru SC GIMIL SERV SRL,  teren situat în Str. Republicii, nr.3”.

Art.2 Primarul municipiului, prin Compartimentul Juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                    MARIANA OBREJA

      

                 Contrasemneaza,

                Secretarul municipiului

      Vasile Turcu

 

Vatra Dornei

31.10.2013

Nr.194